ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กลวิธีการฝึกตามวิธีการสอนแบบฟัง-พูด(Audio - Li

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่ได้รับกลวิธีการฝึกตามวิธีการสอนแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method) โดยยึดขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยให้จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่ได้รับกลวิธีการฝึกตามวิธีการสอนแบบฟัง-พูด (Audio-lingual Method) โดยยึดขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2558จำนวน 34 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กลวิธีการฝึกตามวิธีการสอนแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method) จำนวน 9 แผน การจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ทดสอบวัดความก้าวหน้าด้านทักษะการฟังและการพูด ได้แก่ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าด้านทักษะการฟังและแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าด้านทักษะการพูด 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย แบบวัดทักษะการฟัง และแบบวัดทักษะการพูด 4) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนและแบบสัมภาษณ์

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวงจรปฏิบัติ 3 วงจร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปการบรรยายเป็นรูปความเรียง

ผลการวิจัย พบว่า

1. ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่ได้รับกลวิธีการฝึกตามแนวการสอนแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method) โดยยึดขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในด้านทักษะการฟังและการพูดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป กล่าวคือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจำนวน 29 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29

2. นักเรียนที่ได้รับกลวิธีการฝึกตามแนวการสอนแบบฟัง-พูด (Audio-lingual Teaching Strategies) โดยยึดขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( = 3.50) และรายด้าน ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ ดีมาก ( = 3.56) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ระดับคุณภาพดีมาก ( = 3.56) ด้านความตั้งใจ ระดับคุณภาพดี ( = 3.44) และ ด้านความกระตือรือร้น ระดับคุณภาพดี ( = 3.43)

ABSTRACT

The purposes of the research were 1) to develop English listening and speaking skills for communication of grade VII students Dongyenpittayakan school using Audio-Lingual Method 2) to study the student’s learning behaviors using Audio-Lingual Method .

The target group consisted of 34 grade VII students in Dongyenpittayakan school under Secondary Education Area Office 20 , during the second semester of 2015 academic year.

The research tools were classified into 4 types : 1) the development tools which were 9 lesson plans based on the Audio-Lingual Method 2) the assessment tools for listening and speaking skills which were quizzes including listening and speaking skills tests 3) the summative evaluation tool which was the English achievement test. 4) the reflecting tools which were the teaching behavior recording form, the student behavior observation form, a student behavior assessment form and a student interview form.

Action research procedure employed comprised of three action spirals. The collected data were analyzed by means of percentage, arithmetic mean, standard deviation. Results of the analysis were presented in a form of summing-up descriptive report.

The findings:

1. For the development of English listening and speaking skills for communication of grade VII students Dongyenpittayakan school using Audio-Lingual Method. The result showed that 29 out of 34 students or 85.29 percentage made an overage learning achievement in English listening and speaking skills for commutation up to 70 percentage or more which was higher than the prescribed learning criterion of 70 percentage.

2. The students expressed a high level in the overall of learning behaviors using Audio-Lingual Method ( = 3.50), a highest level in term on the aspects of the participation ( = 3.56) and the responsibility ( = 3.56a high level on the aspects of ) the attention ( = 3.44) and the activeness ( = 3.43).

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง คุณครูปรียนันท์ ดวงแก้ว คุณครูทวีรัตน์ ภวภูตานนท์ และ คุณครูภัทรียา สุระเสน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ เสียสละเวลาในการให้คำปรึกษา คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆของเครื่องมือในการวิจัย จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ จรัสธชัย เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่บุญมา พระวิเศษ และบุคคลในครอบครัว ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และคอยเป็นกำลังใจอันสำคัญในการทำวิจัยในครั้งนี้มาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์ในงานการวิจัยเล่มนี้ขอมอบแด่คุณพ่อคุณแม่และท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ที่กรุณาคอยเป็นกำลังใจและช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา

วิภาวดี มุ่งเกิด

โพสต์โดย ครูอ๋อย : [20 ธ.ค. 2559 เวลา 14:40 น.]
อ่าน [5400] ไอพี : 202.29.179.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,535 ครั้ง
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

เปิดอ่าน 34,044 ครั้ง
คุณลักษณะของผู้ตัดสินฟุตซอลที่ดี
คุณลักษณะของผู้ตัดสินฟุตซอลที่ดี

เปิดอ่าน 20,080 ครั้ง
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร

เปิดอ่าน 14,267 ครั้ง
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย

เปิดอ่าน 12,286 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้

เปิดอ่าน 52,424 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 50,039 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ

เปิดอ่าน 3,297 ครั้ง
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2
กว่าจะเป็นครู : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.2

เปิดอ่าน 11,040 ครั้ง
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"

เปิดอ่าน 9,755 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 47,201 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 42,430 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 14,192 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7

เปิดอ่าน 14,472 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)

เปิดอ่าน 13,426 ครั้ง
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51
พระจันทร์ยิ้มเมื่อคืนวันที่ 1 ธ.ค.51

เปิดอ่าน 50,039 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เปิดอ่าน 13,001 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เปิดอ่าน 44,119 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
เปิดอ่าน 8,751 ครั้ง
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
เปิดอ่าน 1,743 ครั้ง
การเป็นพลเมืองที่ดี
การเป็นพลเมืองที่ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ