ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณ

อัญชนา หลำนุ้ย : การพัฒนาชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้

ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์

บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์

จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ หลังจากนักเรียนได้รับการสอนด้วย

ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี

โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองเป็นนักเรียน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ได้มา จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวนทั้งหมด 38 คน โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) แบบเป็นกลุ่มห้องเรียน จากห้องที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้รับผิดชอบการสอนเป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยที่ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง

ใช้เวลาในการสอน 17 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t-test for Paired Samples และค่าสถิติ t-test One Sample ซึ่งสรุปสาระสำคัญและผลการศึกษาได้ ดังนี้

ผลการศึกษาค้นคว้า

1. ประสิทธิภาพชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 81.80/87.28 แสดงว่า ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนเรียน

และหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์

บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สูงกว่าก่อนการเรียน โดยใช้ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ

ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ค่าดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและ

วัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 1.30 หรือคิดเป็นร้อยละ 130

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ หลังจากนักเรียนได้รับการสอนด้วย

ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์

บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ หลังจากนักเรียนได้รับการสอนด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมโดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.25 ,S.D. = 0.31) และคิดเป็นเฉลี่ยรวมเป็นร้อยละ 85.00

ความพอใจที่สูงที่สุดอันดับ 1 คือ ข้อ 3.1 วิธีการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( x̄ = 4.73, S.D. = 0.44 ) อันดับ 2 คือ ข้อ 2.2 ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจนอ่านง่ายเหมาะสมกับวัย ( x̄ = 4.68, S.D. = 0.47) อันดับ 3 คือ ข้อ 4.1 การเรียนด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีโดยใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักการสืบเสาะหาความรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้ใน เรื่อง การสร้างสรรค์ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้ ( x̄ = 4.65, S.D. = 0.58 ) อันดับ 4 คือ ข้อ 3.2 วิธีการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.48 ) และอันดับสุดท้าย คือ ข้อ 1.3 นักเรียนมีความสะดวกในการเรียนรู้เนื้อหาจากชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้

( x̄ = 4.57, S.D. = 0.68 ) และที่เหลือทั้งหมดของความพอใจส่วนใหญ่มีระดับ

ความพึงพอใจอื่น ๆ อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย soopaan06 : [15 ม.ค. 2560 เวลา 22:13 น.]
อ่าน [2211] ไอพี : 49.228.103.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ