ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ชื่อผู้วิจัย นางขวัญใจ สีลาสม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

สังกัด เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปีการศึกษา 2559

การวิจัยเรื่อง การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ใน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ด้านการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการมีจุดเน้นการเรียนการสอน ด้านการสอนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ด้านความคาดหวังในความสำเร็จของนักเรียนสูง ด้านการเสริมแรงในเชิงบวก ด้านการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบและสิทธิของนักเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน และด้านแหล่งการเรียนรู้ และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม อายุ และวุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรทาง

การศึกษา และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ปีการศึกษา 2559 จำนวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .90 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .879 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียว และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า

1. การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ด้านการเสริมแรงในเชิงบวก ด้านการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบและสิทธิของนักเรียน ด้านการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการมีจุดเน้นการเรียนการสอน ด้านการสอนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากยกเว้น ด้านความคาดหวังในความสำเร็จของนักเรียนสูง อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ

2. การเปรียบเทียบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำแนกตามอายุ และวุฒิการศึกษา พบว่า

2.1 การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามอายุโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และด้านแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe method) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นในการปฏิบัติการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

ต่ำกว่า 30 ปี และตั้งแต่ 30-40 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นน้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ำกว่า 30 ปี และตั้งแต่ 30-40 ปี ตามลำดับ และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe method) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นในการปฏิบัติการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ำกว่า 30 ปี และตั้งแต่ 30-40 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นน้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ำกว่า 30 ปี และตั้งแต่ 30-40 ปี ตามลำดับ

2.2 การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบและสิทธิของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

โพสต์โดย เจล : [2 ก.พ. 2560 เวลา 17:58 น.]
อ่าน [2513] ไอพี : 124.121.204.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ