ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจ การตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบในด้านด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยป้อนเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ และ ด้านผลกระทบ ผู้วิจัยได้อาศัยรูปแบบการประเมินโครงการของ Daniel L.Suffleebeam หรือแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่าง มีวิธีกำหนด 2 ลักษณะ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 26 คน 2) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง และนักเรียน ได้จากตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเฮนเดล ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 394 คน และนักเรียน จำนวน 394 คน

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อผลการประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อกำหนดการดำเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 2) ผลการประเมินความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการจัดกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ปรากฏดังนี้ (1) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ได้แก่ กิจกรรมการปลูกฝังและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมการรักษาความสะอาด และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน (2) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ และกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (3) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ได้แก่ กิจกรรมอำลาสถาบัน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (4) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (5) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ได้แก่ กิจกรรมการประหยัดและออม และกิจกรรมธนาคารความดี และ (6) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมมารยามงาม

1. ด้านปัจจัยป้อนเข้า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์ ในด้านปัจจัยป้อนเข้า โดยภาพรวมมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่วางแผนไว้โดยมีความเหมาะสมมาก

2. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์ ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก

3. ด้านผลลัพธ์ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์ ในด้านผลลัพธ์โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ด้านการประเมินผลกระทบ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ ในด้านการประเมินผลกระทบ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง โดยภาพรวมเห็นว่ามีผลกระทบในระดับดี

โพสต์โดย พร : [14 ก.พ. 2560 เวลา 19:40 น.]
อ่าน [2681] ไอพี : 223.206.235.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,745 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ

เปิดอ่าน 13,883 ครั้ง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง

เปิดอ่าน 17,014 ครั้ง
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ

เปิดอ่าน 17,457 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 19,360 ครั้ง
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน

เปิดอ่าน 18,445 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

เปิดอ่าน 18,334 ครั้ง
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร

เปิดอ่าน 19,631 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง

เปิดอ่าน 14,662 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 16,192 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 5,512 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย

เปิดอ่าน 131,460 ครั้ง
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559

เปิดอ่าน 49,142 ครั้ง
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)

เปิดอ่าน 26,864 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 23,246 ครั้ง
ตัวหนังสือไทย
ตัวหนังสือไทย

เปิดอ่าน 21,228 ครั้ง
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"
เกร็ดความรู้ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"
เปิดอ่าน 9,587 ครั้ง
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ
เปิดอ่าน 14,178 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
เปิดอ่าน 95,221 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
เปิดอ่าน 18,555 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ