ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่

ชื่อผลงานทางวิชาการ: การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้เสนอผลงาน : นายสันตีรณะ นามวงษา

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 4) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 18 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู จำนวน 111 คน เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย ประกอบ แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Coefficient และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการจำเป็นของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การพัฒนาหลักสูตร (2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (3) การเรียนรู้และนวัตกรรม (4) ทักษะชีวิตและการทำงาน (5) สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (7) การประเมินทักษะ โดยภาพรวมมีความจำเป็นอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า การพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” รองลงมาคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก”

2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดกลางมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ (1)ภาวะผู้นำทางวิชาการ (2) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (3) การมีส่วนร่วมบริหารการศึกษา (4) การสื่อสารในองค์กร และ (5) การนิเทศภายใน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การสื่อสารในองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือภาวะผู้นำทางวิชาการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สู่ศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับ “ค่อนข้างสูง” ทุกข้อ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis ) รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21ต่อความต้องการจำเป็นของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่สามารถทำนายโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21 คือ การสื่อสารในองค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.732 มีค่าอำนาจการพยากรณ์ ร้อยละ 53.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ในการบริหารโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สู่ศตวรรษที่ 21 จะต้องมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เน้นการสื่อสารในองค์กร และการนิเทศภายใน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกลางสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะมีทักษะชีวิตและการทำงาน สนับสนุนให้มีการพัฒนาสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และจัดให้มีการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ลดภาวะผู้นำทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

โพสต์โดย สันติ : [14 มี.ค. 2560 เวลา 23:49 น.]
อ่าน [1941] ไอพี : 27.55.128.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ สันติ

  ความคิดเห็นที่ 1

ขออนุญาตลบโพสนี้ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดข้อความบางข้อความ

วันที่โพสต์ [15 มี.ค. 2560 เวลา 00:32 น.] ไอพี : [27.55.128.91] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ