ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงช

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย

ผู้ศึกษา นายพรเทพ ศรีจักร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลเวียงชัย

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย มีวัตถุประสงค์ของการการศึกษาคือ (1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย (2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย (3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล เวียงชัย (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย

สำหรับระเบียบและวิธีการศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ครั้งนี้ เป็น ครูผู้สอน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้นำชุมชนจำนวน 8 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จำนวน 30 คน ใช้ทุกคนเป็นหน่วยการศึกษารวมทั้งหมด 80 คน

จาการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้การประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบการประเมิน สรุปผลดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่าครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(2552-2559) นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจต่อบริบทความสอดคล้องวัตถุประสงค์ทุกระดับของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยว่ามีความพร้อมและมีความสามารถในการดำเนินโครงการของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการบุคลากรและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม มีคู่มือดำเนินโครงการวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอีกทั้งมีการกำหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสม งบประมาณมีความเพียงพอและพอเพียงอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยนำเข้าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

3. ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยว่า มีความพร้อมและความเหมาะสมมาก เกี่ยวกับการสำรวจ วางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในโครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงการดำเนินโครงการเป็นไปตามโครงการ ที่กำหนดมีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้เกี่ยวข้อง มีการกำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลา การประเมินอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

4. ด้านผลผลิต มีการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลผลิต โครงการของ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับความคิดเห็นความพึงพอใจผลผลิตของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยว่ามีความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับผลผลิตอยู่ในระดับมาก ยกเว้นกิจกรรมดำเนินการ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีนิสัยรู้จักสังเกตค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นผู้เรียนมีความสนุกสนาน มีการพัฒนากระบวนการผู้เรียนมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสอดคล้องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการมุ่งเน้นนำไปประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเรียนจากสถานที่จริงและมีประสบการณ์ตรง กิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักในท้องถิ่นให้นักเรียนกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมความสามัคคีกับชุมชน

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ/ศึกษาแหล่งเรียนรู้ / หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โพสต์โดย บุ๊ค : [16 มี.ค. 2560 เวลา 15:33 น.]
อ่าน [2189] ไอพี : 1.2.184.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,171 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 14,577 ครั้ง
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล

เปิดอ่าน 9,838 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 12,612 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 25,338 ครั้ง
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก

เปิดอ่าน 19,713 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 15,918 ครั้ง
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา

เปิดอ่าน 32,794 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู

เปิดอ่าน 36,070 ครั้ง
5 สัญญาณเตือนพ่อแม่ จากผลกระทบการเลื่อนเปิดเทอม
5 สัญญาณเตือนพ่อแม่ จากผลกระทบการเลื่อนเปิดเทอม

เปิดอ่าน 11,442 ครั้ง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง

เปิดอ่าน 22,401 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐

เปิดอ่าน 1,629 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 9,354 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 17,420 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"

เปิดอ่าน 10,658 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,310 ครั้ง
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร

เปิดอ่าน 1,470 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ

เปิดอ่าน 38,448 ครั้ง
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร

เปิดอ่าน 90,764 ครั้ง
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 10,101 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ