ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน

ชื่อเรื่อง การส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ชื่อผู้วิจัย นายทรงยุทธ แก้วนาง

โรงเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานตามบทบาทของครูในการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 2) เพื่อศึกษาเจตคติของครูที่มีต่อการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 3) เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 4) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จำแนกตามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสถานภาพต่างกัน

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 421 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ศึกษาการดำเนินงานตามบทบาทของครูและเจตคติของครูที่มีต่อการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน จำนวน 24 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 2 ศึกษาผลการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนและเปรียบเทียบบทบาทของ สภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน จำนวน 64 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การดำเนินงานตามบทบาทของครูในการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. เจตคติของครูที่มีต่อการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จำแนกตามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ด้านการดำเนินงานสภานักเรียน และด้านระเบียบวินัยของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. การเปรียบเทียบบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จำแนกตามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า ครู สภานักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนระเบียบวินัยของนักเรียน มีการติดต่อประสานงานกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และมีกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการสร้างทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ ผู้บริหารมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนทั้งงบประมาณ สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของสภานักเรียนที่ชัดเจน เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไข อันส่งจะผลให้การดำเนินงานของสภานักเรียนมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียนได้อย่างตรงเป้าหมาย มีการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียน มุ่งเน้นการปลูกฝังความรักในสถาบันการศึกษา ความรักความสามัคคี การใช้กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนมาพัฒนาโรงเรียน เน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มารยาทการปฏิบัติตน ความมีวินัยให้กับนักเรียน รวมถึงการกำหนดบทลงโทษและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนตามสาเหตุ ทั้งการแต่งกาย การประพฤติปฏิบัติตน การพัฒนาด้านระเบียบวินัยของนักเรียนเป็นไปด้วยดี เพราะสภานักเรียนมาจากตัวแทนของนักเรียนที่เข้ามาช่วยดูแลนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านระเบียบวินัยและด้านการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

โพสต์โดย พิวิท : [26 มี.ค. 2560 เวลา 12:27 น.]
อ่าน [1770] ไอพี : 171.5.105.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ