ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง)

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้วิจัย นายศิวาวุธ สระแก้ว

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ปัจจัยพื้นฐานด้านบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Context) (2) ปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Input) (3) กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Process) และ (4) ผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Product) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 618 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้

1.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านบริบท

1.1.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้ และวัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมภารกิจที่กำหนด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสร้างนิสัยการรักษาสุขภาพแก่นักเรียน ครู และชุมชน

1.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านปัจจัยนำเข้า

1.2.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันมีเพียงพอ รองลงมา คือ มีงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามต้องการ และมีงบประมาณซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ทันตามกำหนด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีเพียงพอ

1.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการ

1.3.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนมีความเหมาะสม รองลงมา คือ แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความยืดหยุ่น และแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอตามขั้นตอน

1.3.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ ความสะดวกในการให้บริการห้องพยาบาล และโรงเรียนมีการจัดเนื้อหาวิชาที่เรียนตรงกับความต้องการของผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน

1.3.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดบริเวณโรงเรียนสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในชุมชน รองลงมา คือ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพที่จัดขึ้นในชุมชน และการให้บริการความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน

1.3.4 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ การเชิญบุคคลในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรในโรงเรียน และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่โรงเรียนจัดขึ้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การขอความช่วยเหลือด้านแรงงานจากชุมชน

1.4 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต

1.4.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รองลงมา คือ โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องสารเสพติดในโรงเรียน และนักเรียนได้รับการบริการดูแลความสะอาดของร่างกาย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการอาหารกลางวัน

1.4.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย รองลงมา คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน และโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

1.4.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด บุตรหลานของท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รองลงมา คือ บุตรหลานของท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด และมีการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ อย่างถูกต้องในชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันสารเสพติดในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

โพสต์โดย นฤมิตร ภาคภูมิ : [28 มี.ค. 2560 เวลา 10:15 น.]
อ่าน [519] ไอพี : 101.108.87.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ