ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลป

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางสาวสุชาดา พรมแดง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นในการปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีคุณลักษณะตามค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม นอกจากนี้ยังมีผลต่อ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม การศึกษาในครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ระหว่างก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 23 คน โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน แผนการจัดประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 90.00/95.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.9219 ซึ่งหมายถึง นักเรียนมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.19

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปีการศึกษา 2559 มีระดับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม หลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยภาพรวมตามกรอบคุณลักษณะตามวัย 6 พฤติกรรม (การแสดงออกทางด้านอารมณ์, การแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น, คุณธรรมและจริยธรรม, การช่วยเหลือตนเอง, การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้าน มีระดับพัฒนาการรวมทุกด้านที่น่าพึงพอใจดี โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดสอบมีค่าเท่ากับ 3.32 และหลังการทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 จำแนกเป็นด้านอารมณ์ จิตใจ มีระดับพัฒนาการที่น่าพึงพอใจดี (ค่าเฉลี่ย = 4.39) โดยลักษณะตามวัยที่เป็นพฤติกรรมการแสดงความรู้สึก

ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีระดับพัฒนาการน่าพึงพอใจดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.55) พัฒนาการด้านสังคม

มีระดับพัฒนาการที่น่าพึงพอใจดี (ค่าเฉลี่ย = 4.28) เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะตามวัยแล้ว พฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองมีพัฒนาการมากที่สุด มีความน่าพึงพอใจในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.90)

การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ครูผู้สอนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมเพิ่มมากขึ้นกว่าการจัดประสบการณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

โดยสรุป การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม จากชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เป็นการจัดประสบการณ์ที่มีผลต่อการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ตามค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้าน

อื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย สุชาดา : [17 เม.ย. 2560 เวลา 14:57 น.]
อ่าน [1511] ไอพี : 223.24.0.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ