ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว30101) ชั้นม

ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นพื้นฐานต่อศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในปัจจุบัน ควรมีเป้าหมายในการฝึกให้นักเรียนเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีซึ่งผู้สอนมีความจำเป็นต้องเน้นในด้านการปฏิบัติ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นหาความรู้ด้วยตนเอง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว30101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา

(ว30101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว30101)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการสอนโดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา(ว30101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสตรีศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 7 ห้องเรียน รวม 350 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 45 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 โรงเรียนสตรีศึกษา ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา(ว30101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 7 เรื่อง จำนวน 17 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา(ว30101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตามวิธี Item-total Correlation ปรากฏว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตร Kuder-Richardson (KR-20) ปรากฏว่า มีค่าความเชื่อมั่นเป็นรายด้านและทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.23 ถึง 0.73 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว30101) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง มีประสิทธิภาพ 81.42/80.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว30101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีดัชนีประสิทธิผล 0.6704

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว30101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว30101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา (ว 30101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง

ตามลำดับขั้น ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง และควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป

โพสต์โดย มิ้นท์ : [18 เม.ย. 2560 เวลา 10:53 น.]
อ่าน [2033] ไอพี : 202.80.240.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ