ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียน

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ผู้วิจัย นางกาญจนา จิตรสำรวย

ปีที่ทำการวิจัย ๒๕๕๘

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ๒)เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของครูที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 133 คน จาก ๑๓๓ โรงเรียน ๒) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีอยู่จริงในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๐๙ คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ๑) ครูผู้ปฎิบัติการสอนที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีกำหนดเกณฑ์เป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณา กรณีประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย ๒๕ % (ธีรวุฒิ ๒) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ครูเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ของครูเรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู แบบวัดเจตคติของครู แบบวัดความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าWincoxson Signal Ranks Test ค่า t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะครูทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่

๑.๑ ด้านความรู้

ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของครูด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากการทำแบบทดสอบก่อนรับการนิเทศและหลังรับการนิเทศ ซึ่งพบว่า ก่อนรับการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.28 และหลังรับการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.25 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนรับการนิเทศกับคะแนนหลังรับการนิเทศ พบว่า คะแนนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนหลังรับการนิเทศของครูสูงกว่าก่อนรับการนิเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

๑.๒ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของครูผู้สอน ซึ่งปรากฏว่าในแต่ละรายการประเมินมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.13-4.32 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกรายการ และมีผลการประเมินรวมเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.26 แสดงว่า ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ในระดับมากส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

๑.๓ ด้านเจตคติ

เจตคติของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในแต่ละรายการมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.22-4.72 ซึ่งมีระดับเจตคติมากถึง

มากที่สุดทุกรายการ และมีเจตคติโดยรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.46 มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมากแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อการการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๒. ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก

ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิกที่ใช้ในการนิเทศครูในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในแต่ละรายการมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.27-4.73 มีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

ทุกรายการ และมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.51 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าครูมีความพึงพอใจที่ดีต่อการนิเทศ

Title The Clinical Supervision of teacher’s competence Development

program for student with learning disabilities in Nakhon Si

Thammarat Primary Education Area Office 2.

Author Kanjana Jitsamruay

Abstract

The purpose of this research is 1) to examine the effect of the clinical study of teachers’ competence development program for students with disabilities. 2) to study the response to the aforementioned program on students learning.

The population used in this research consists of two groups as follow 1) 133 teachers of students with disabilities from 133 schools within District 2 of Sritamarach Elementary Education region. 2) 1009 students with learning disabilities 2015 school year in studying in their first term.

The sample used in this research includes 1) Teachers from random sampling from 100% of the mentioned population of teachers. The sample size is 25% of the total population (Tirawut 2), with students with learning disabilities as test subjects. The tools used in this research is supervision manual for the management of education for students with disabilities, knowledge test for teachers of students with disabilities, assessment form to evaluate teacher’s competency, attitude form for teachers, satisfaction form for teachers under supervision, analysis of (%) data, average ( ), standard deviation (S.D.), Wincoxon Signal Ranks Test, t-test of dependent factors and Content Analysis.

Result of research shows

1. The effect of supervision on clinical practice for the development of

competency of teachers in the management of students with disabilities, within the District 2 of Nakornsritamaraj elementary school area. Evaluating teachers within these three capacity:

1.1 Knowledge

Knowledge based test scores are used to compare teacher’s

understanding in the management of education of students with learning disabilities both from before and after supervision given. Test scores before supervision has an average of 19.28 and test scores after supervision has an average of 24.25. When comparing these test scores it was found that average from test given before supervision is higher than the average from the test given after supervision with a significance level of 0.1.

1.2 Competency in Management of learning

Results from teachers’ competency in the management of education

of students with learning disabilities has shown that in each category of assessment resulted between 4.13-4.32 qualifying as above standard and average to 4.26. This signify that teachers are competent in their strategies to manage the learning of students with learning disabilities and has a positive impact on students’ performance

1.3 Attitude

The score in from test of attitude of teachers towards the

management of learning for students with learning disabilities in each category has shown to be between 4.22-4.72 is significant to the high to higher end of the spectrum with an average of 4.46. This level of attitude score shows that the teachers have a positive attitude towards the strategies in the management of students with learning disabilities.

2. Satisfaction of teacher in the supervision given during their clinical practice.

Test scores from each category shown to be between 4.27-4.73 with a satisfaction rate of high to highest. The average from these categories is shown to be 4.51 with the level of satisfaction of highest which signifies that teachers are satisfied with supervision given.

โพสต์โดย prnst2 : [24 เม.ย. 2560 เวลา 12:20 น.]
อ่าน [2768] ไอพี : 202.29.214.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,368 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 15,537 ครั้ง
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่

เปิดอ่าน 15,199 ครั้ง
กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้
กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้

เปิดอ่าน 28,814 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 16,035 ครั้ง
พุทธคุณ 9
พุทธคุณ 9

เปิดอ่าน 27,216 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 18,607 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว

เปิดอ่าน 2,565 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ

เปิดอ่าน 26,700 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554

เปิดอ่าน 13,985 ครั้ง
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว

เปิดอ่าน 9,259 ครั้ง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง

เปิดอ่าน 8,464 ครั้ง
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้

เปิดอ่าน 17,820 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 11,957 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 72,620 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 25,640 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
เปิดอ่าน 19,296 ครั้ง
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
เปิดอ่าน 14,841 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 16,702 ครั้ง
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
เปิดอ่าน 13,111 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ