ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะบาสเกตบอล

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล

รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ผู้ศึกษา กฤษณะ บุญทศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่จัดทำ 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าการรายงานการพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล

รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน ที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล

รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 89 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช้วัด ประกอบด้วย ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา

พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อ

ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สถิติการใช้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า

ประสิทธิภาพ (E1/ E2) และหาค่าที (t-test) แบบ Dependent เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน (E1/ E2) ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารปรกอบการเรียน ที่สร้างขึ้นแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพตั้งแต่ เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 3

มีค่า 83.91/82.95 , 84.73/80.15 , 85.48/82.80 และประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน

ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ทุกเล่มเท่ากับ 84.71/81.97 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล

รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ที่สร้าง

มีประสิทธิภาพ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะ

บาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

ชนูปถัมภ์ พบว่าค่า t ที่คำนวณทีค่าเท่ากับ 31.901 ที่ระดับนัยสำคัญ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ

ที่ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล

รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สรุปได้ว่าการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะ

บาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะ

บาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

ชนูปถัมภ์ โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล

รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เล่มที่ 1

ถึงเล่มที่ 3 มีค่าเท่ากับ 4.875 , 4.881 และ 4.912 ตามลำดับ และความพึงพอใจของทุกเล่มรวมเฉลี่ย

เท่ากับ 4.887 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน

ชุดแบบฝึกทักษะบาสเกตบอล รายวิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย กฤษณะ บุญทศ : [28 เม.ย. 2560 เวลา 21:56 น.]
อ่าน [2692] ไอพี : 223.205.243.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,598 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 55,010 ครั้ง
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 4,074 ครั้ง
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา

เปิดอ่าน 256,569 ครั้ง
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ

เปิดอ่าน 75,940 ครั้ง
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

เปิดอ่าน 334 ครั้ง
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า

เปิดอ่าน 8,513 ครั้ง
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่

เปิดอ่าน 21,185 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

เปิดอ่าน 34,874 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

เปิดอ่าน 25,046 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 797 ครั้ง
"ขุนหลวงท้ายสระ" พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 30 แห่งอาณาจักรอยุธยา
"ขุนหลวงท้ายสระ" พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 30 แห่งอาณาจักรอยุธยา

เปิดอ่าน 29,473 ครั้ง
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา

เปิดอ่าน 12,517 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 32,574 ครั้ง
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?

เปิดอ่าน 18,974 ครั้ง
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร

เปิดอ่าน 11,218 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
เปิดอ่าน 22,208 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"
เปิดอ่าน 10,466 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
เปิดอ่าน 19,977 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต
เปิดอ่าน 10,039 ครั้ง
ซุปเปอร์บอร์ดจะเป็นอัศวินม้าขาว ทางการศึกษาไทยได้หรือ
ซุปเปอร์บอร์ดจะเป็นอัศวินม้าขาว ทางการศึกษาไทยได้หรือ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ