ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระกา

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าโนครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรี่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุมสาระการเรียนูร้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2) เพื่อเ๕รยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเีรยนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปึทึ่ 2 กลุ่มสาระการเรียนูร้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครอข่าย

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การสร้าง[ว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนูร้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4) เพื่อประเมินคุณภาพของบทเีรยนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศ เรื่อง การฬร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสร้างเา็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าโนครั้งนี้ คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 2/2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 26 คน ซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (puญosive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่

1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสร้างเว็บkพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพkเละเทคโนโลยี

2) บทเรียนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเีรยนูร้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 7 หน่วย 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรี่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเีรยนูร้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จำนวน 7 หน่วย หน่วยละ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 4) แบบประเมินคุณภาพ

บทเรียนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) วิเคราะห์คุณภาพของ

เครื่องมือ โดยการทดสอบหาค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบหาความเที่ยงตรง (validity) และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)

ของแบบทดสอบย่อย (2) การหาค่าสถิติพี้นฐาน โดยการหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (x)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.D.) ของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบย่อย (3) วิเคราะห์หา

ประสิทธิภาพของบทเีรยนบน้ หรือข่าย วิชา เทคโนโลยสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ 80/80

(4) วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(5) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่บวชาญู ที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กล่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จำนวน 5 ท่าน โดยการหาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.D.) (6) วิเคราะห์

ความพึงพอใจของนักเีรยน ต่อการเีรยน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การสร้างเว็บเพจ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการหาค่าเฉลี่ย (x)

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.D.) (7) วิเคราะห์เ๕รยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเีรยน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนเรียนและหลังเีรยน

โดยใช้ค่า t-test 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเีรยนูร้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเีรยนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มีประสิทธิภาพ 89.91 / 95.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) การเ๕รยบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเีรยนขฤงนักเีรยนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่เง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเีรยน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 3) บทเรียนบนเครือข่าย

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเีรยนูร้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีค่าตัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.94 เเสตงวานักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 94 4) ผลการประเมินคุเvภาพของบทเีรยนบนเครีอข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

tรี่Bง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีท 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลUี

มีคะแนนเฉลี่ย (x) 4.29 หมายถึง บทเีรยนบนเครีอข่าย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

[รื่อง การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

มีคณภาพอยู่ในระตับ เหมาะปัม มาก 5) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้าง[ว็บ[พจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กล่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเ[ละ[ทคโนโลยี จำนวน 26 คน มีค่าเฉลี่ย (x) 4.26

ซึ่งอยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย Chanoot Intarsuwan : [7 พ.ค. 2560 เวลา 17:14 น.]
อ่าน [2074] ไอพี : 202.29.177.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ