ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ CIPP Model โรงเรียนห้วยแถลงพิทยา

การประเมินผลโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบ CIPP Model โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ

2. ด้านความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ

4. ด้านผลผลิตของโครงการ 3 ส่วน คือ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยครูและบุคลากร จำนวน 80 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,868 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 90 คน ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใช้การเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) เป็นนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 525 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จำนวน 16 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ แบบประเมินความเหมาะสมของปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามโครงการ แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ แบบประเมินผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการ และแบบประเมินทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และ

หลังดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

และการทดสอบค่าที (t-test) ได้ผลการประเมินดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.25, ค่า S.D. = 0.45) แสดงให้เห็นว่า เป็นโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติในการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของโรงเรียน และชุมชน และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี

2. ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ (Input) พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก (x̄ = 4.15, ค่า S.D. = 0.60) ปัจจัยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรส่วนท้องถิ่น มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่อยู่ในอันดับสุดท้าย

3. กระบวนการดำเนินงาน (Process) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก

(x̄ = 4.04, ค่า S.D. = 0.55) ในขั้นการวางแผนดำเนินงาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน ขั้นการดำเนินงานตามแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การดำเนินงานตามแผนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การนิเทศเพื่อการแก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ส่วนขั้นตอนการประเมินผล โดยภาพรวม มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีการวางกรอบการวัด และประเมินการดำเนินงานมีความเหมาะสมมากที่สุด

4. ผลผลิตของโครงการ (Product) พบว่า

4.1 การประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน

ทุกกิจกรรม มีสภาพแวดล้อมของกิจกรรม ปัจจัยการดำเนินงาน และกระบวนการดำเนินงานที่พร้อมสำหรับการพัฒนา ส่งผลให้ผลผลิตของโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

4.2 การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวม

มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.66, ค่า S.D. = 0.91) กิจกรรมที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ กิจกรรมการเตรียมความพร้อม แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน เป็นกิจกรรมที่ดี มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.72, ค่า S.D. = 0.83) หลังดำเนินโครงการ มีทักษะในการปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ มีวิธีการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการที่ดี และเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ เข้าใจลำดับขั้นตอนในการประเมินคุณภาพภายใน

โพสต์โดย ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอก : [16 พ.ค. 2560 เวลา 09:58 น.]
อ่าน [2550] ไอพี : 202.29.179.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,472 ครั้ง
อ่านอะไร...คนไทย?
อ่านอะไร...คนไทย?

เปิดอ่าน 32,614 ครั้ง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ

เปิดอ่าน 11,491 ครั้ง
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี '53

เปิดอ่าน 51,603 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร

เปิดอ่าน 8,441 ครั้ง
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน

เปิดอ่าน 116,120 ครั้ง
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554

เปิดอ่าน 14,203 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา

เปิดอ่าน 46,933 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 47,140 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 1,492 ครั้ง
การจ้างครูฝรั่งในค่าจ้างครูต่างชาติที่เอื้อมถึงง่าย
การจ้างครูฝรั่งในค่าจ้างครูต่างชาติที่เอื้อมถึงง่าย

เปิดอ่าน 71,676 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย

เปิดอ่าน 10,481 ครั้ง
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%

เปิดอ่าน 15,275 ครั้ง
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!

เปิดอ่าน 11,062 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 16,376 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 9,389 ครั้ง
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน
เปิดอ่าน 1,419 ครั้ง
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว
เปิดอ่าน 7,892 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
เปิดอ่าน 15,367 ครั้ง
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
เปิดอ่าน 104,630 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ