ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำห

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

4. แบบแผนในการวิจัย

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

6. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

7. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ

8. การเก็บรวบรวมข้อมูล

9. การวิเคราะห์ข้อมูล

10. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 21101)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 94 คน จำนวน

2 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนมีความสามารถคละกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

(อ 21101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มคือห้องเรียน

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีรายละเอียดของเนื้อหา จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้

1. เล่มที่ 1 เรื่อง Things Around Us

2. เล่มที่ 2 เรื่อง Family Members

3. เล่มที่ 3 เรื่อง My House

4. เล่มที่ 4 เรื่อง Daily Routine

5. เล่มที่ 5 เรื่อง Food and Drinks

6. เล่มที่ 6 เรื่อง Delicious Fruits

7. เล่มที่ 7 เรื่อง Our Clothes

8. เล่มที่ 8 เรื่อง Occupations

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในชั่วโมงการสอนตามปกติ จำนวน 1 ชั่วโมง และการสอนเสริม จำนวน 1 ชั่วโมง รวมเป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาในการสอนเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

แบบแผนในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้ทดลอง

กับกลุ่มเดียว (กาญจนา วัฒนายุ. 2548 : 86) ดังตาราง 10

ตาราง 10 แบบแผนในการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ตัวแปรต้น (Treatment) ทดสอบหลังเรียน (Post-test)

X1

T X2

เมื่อ X1 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test)

จำนวน 40 ข้อ

T คือ การจัดการเรียนรู้โยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

X2 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test)

จำนวน 40 ข้อ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้เครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยพัฒนาเครื่องมือ 4 ชนิด ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 แผน

2. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย

2.1 เล่มที่ 1 เรื่อง Things Around Us

2.2 เล่มที่ 2 เรื่อง Family Members

2.3 เล่มที่ 3 เรื่อง My House

2.4 เล่มที่ 4 เรื่อง Daily Routine

2.5 เล่มที่ 5 เรื่อง Food and Drinks

2.6 เล่มที่ 6 เรื่อง Delicious Fruits

2.7 เล่มที่ 7 เรื่อง Our Clothes

2.8 เล่มที่ 8 เรื่อง Occupations

3. เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

3.1 ชุดที่ 1

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Things Around Us

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Family Members

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง My House

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Daily Routine

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Food and Drinks

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Delicious Fruits

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Our Clothes

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

8) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Occupations

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ

3.2 ชุดที่ 2

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัย

ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาตัวชี้วัด

และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประกอบการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ให้ครอบคลุม

ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

1.3 ศึกษาเนื้อหาที่จะใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วทำการวิเคราะห์เป็นเรื่องย่อยๆ

เพื่อนำมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังตาราง 11

ตาราง 11 วิเคราะห์เนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

คำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวน (ชั่วโมง)

1-2 Things Around Us 2

3-4 Family Members 2

5-6 My House 2

7-8 Daily Routine 2

9-10 Food and Drinks 2

11-12 Delicious Fruits 2

13-14 Our Clothes 2

15-16 Occupations 2

รวม 16

1.4 ศึกษาวิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

1.5 กำหนดรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

การเขียนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยยึดองค์ประกอบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้สาระครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้

1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 2) สาระสำคัญ 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้

5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล 8) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และ 9) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

1.6 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 แผน

1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เขียนเสร็จแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำในส่วนที่บกพร่องและนำมาปรับปรุงแก้ไข

1.8 ศึกษาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างเป็นแบบประเมินเพื่อนำเสนอผู้เชี่ยวชาญสำหรับใช้ในการประเมินผล ซึ่งปรับปรุงมาจากการประเมินมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) มี 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 82-84)

โพสต์โดย นัส : [27 พ.ค. 2560 เวลา 13:46 น.]
อ่าน [2778] ไอพี : 118.172.184.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,654 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 17,544 ครั้ง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง
10 เส้นทางสุดฮอตเที่ยวไทยปี"54 ที่มาแรง

เปิดอ่าน 24,607 ครั้ง
แก๊สน้ำตา คืออะไร
แก๊สน้ำตา คืออะไร

เปิดอ่าน 24,433 ครั้ง

'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี

เปิดอ่าน 27,186 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333

เปิดอ่าน 147,346 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 12,815 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล

เปิดอ่าน 16,300 ครั้ง
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ

เปิดอ่าน 10,230 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 15,473 ครั้ง
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว
คลิปน้อง "ธนัช" เด็กไทยอัจฉริยะ ตอน 4 ขวบ เดี่ยวไวโอลิน ที่ยอดวิวตอนนี้ 22 ล้านแล้ว

เปิดอ่าน 8,995 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 12,685 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
ประวัติความเป็นมาของยางพารา

เปิดอ่าน 24,642 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

เปิดอ่าน 10,976 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 21,656 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 11,899 ครั้ง
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน
เปิดอ่าน 3,558 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
เปิดอ่าน 13,902 ครั้ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
เปิดอ่าน 14,166 ครั้ง
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว
เปิดอ่าน 14,273 ครั้ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ