ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เล่ม 1

ชุดกิจกรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รู้จักเศรษฐศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ โดยการใช้กลวิธีการสอนเพื่อกระตุ้นความคิด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างจริงจังและทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนกระตือรือร้น และไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน โดยจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชุดกิจกรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 5 เล่ม ดังนี้

เล่มที่ 1 รู้จักเศรษฐศาสตร์

เล่มที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค

เล่มที่ 3 สถาบันการเงิน

เล่มที่ 4 มองดูเศรษฐกิจประเทศไทย

เล่มที่ 5 ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู้สนใจทั่วไป

คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เล่มที่ 1 รู้จักเศรษฐศาสตร์ (สำหรับครูผู้สอน)

ศึกษาขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรม ให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ครูสร้างความสนใจ และให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ครูแนะนำและอธิบายขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เล่มที่ 1 รู้จักเศรษฐศาสตร์

3. อธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน

4. ครูให้โอกาสนักเรียนที่ไม่เข้าใจได้ซักถามเกี่ยวกับวิธีการเรียน ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม หรือบทบาทของนักเรียนเอง ตลอดจนข้อข้องใจอื่น ๆ

5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน

6. เมื่อนักเรียนเข้านั่งประจำกลุ่มของตนเองแล้ว หัวหน้ากลุ่มจะรับชุดกิจกรรม กลุ่มละ 1 ชุด

7. ให้นักเรียนทำกิจกรรมในเวลาที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

8. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

9. ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ ครูควรให้นักเรียนเรียนซ่อมเสริม แล้วทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เล่มที่ 1 รู้จักเศรษฐศาสตร์ (สำหรับนักเรียน)

ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบข้อปฏิบัติในการใช้ชุดกิจกรรม ดังนี้

1. การเตรียมตัวของนักเรียน

1.1 ศึกษาชุดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการทำกิจกรรมที่อยู่ในชุดกิจกรรม

1.2 วางแผน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ของตนเองหรือของกลุ่มให้

พร้อมสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้

2.1 เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยทำหน้าที่อ่านบัตรกิจกรรม

2.2 ควบคุมดูแลการทำงาน หรือการทำกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 ตรวจการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรม

3. เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้

3.1 เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเมื่อสมาชิกทุกคนทำเสร็จเรียบร้อย

4. สมาชิกกลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและตามกำหนดเวลา

4.2 ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม

4.3 ร่วมอภิปรายและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

ส 3.1 ม.1/1 อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ได้

2. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

3. นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

สาระการเรียนรู้

1. รู้จักเศรษฐศาสตร์

2. ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง รู้จักเศรษฐศาสตร์ เวลา 10 นาที

1. เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ก. การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีมากมายมหาศาลให้มาก

ข. การผลิตที่มุ่งหวังให้ผลิตและขายสินค้าให้ได้มากที่สุด

ค. อำนาจในการผลิตสินค้าและบริการของมนุษย์โลกเพื่อสิทธิมนุษยชน

ง. การนำทรัพยากรที่มีจำกัดมาผลิตสินค้าสนองความต้องการของมนุษย์

2. วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญกับบุคคลข้อใดมากที่สุด

ก. นักธุรกิจ

ข. นักวิชาการ

ค. ผู้นำประเทศ

ง. ประชาชนทุกระดับ

3. เพราะเหตุใด วิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีความสำคัญสำหรับคนไทยในปัจจุบัน

ก. มีแรงงานต่างด้าวเข้ามามาก

ข. การเพิ่มของจำนวนประชากร

ค. ทรัพยากรมีน้อยกว่าประชากร

ง. สินค้าไทยต้องแข่งขันในตลาดโลก

4. นักปรัชญาทางการเมืองคนใด ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์”

ก. โสเครติส

ข. อดัม สมิธ

ค. อริสโตเติล

ง. คาร์ล มาร์กช์

5. “............เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม” หมายถึงข้อใด

ก. เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์

ข. หลักการของเศรษฐศาสตร์

ค. ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

ง. ความหมายของเศรษฐศาสตร์

6. การศึกษาต้นทุนการผลิตของการผลิตผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่ง ถือเป็นเศรษฐศาสตร์สาขาใด

ก. เศรษฐศาสตร์ชุมชน

ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ค. เศรษฐศาสตร์ชุวิภาค

ง. เศรษฐศาสตร์มหภาค

7. หากทุกคนในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดี จะส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร

ก. การใช้จ่ายมากขึ้น

ข. มีการใช้จ่ายลดลง

ค. ไม่มีการใช้จ่ายเกิดขึ้น

ง. การรู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

8. เศรษฐกิจมหภาคคือข้อใด

ก. การกำหนดรายได้ละอัตราดอกเบี้ยประชาชาติ

ข. ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราได้มากที่สุดในโลก

ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งสินค้าผ้าไหมไปยังกรุงเทพ ฯ

ง. ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มากเป็นอันดับที่สามของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

9. กล้าและแก้วจัดสรรรายได้ประจำเดือนไปซื้อสินค้าต่าง ๆ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับข้อใด

ก. การตัดสินใจในการซื้อของผู้ผลิต

ข. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

ค. การมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ผลิต

ง. การมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้บริโภค

10. ข้อใดไม่ใช่การนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ก. เลือกซื้อสินค้าดีราคาถูก

ข. เลือกใช้แต่สินค้าต่างประเทศ

ค. นำเงินออมไปซื้อสลากออมสิน

ง. รู้จักหารายได้ ใช้จ่าย และเก็บออม

โพสต์โดย Pimrada : [2 มิ.ย. 2560 เวลา 13:14 น.]
อ่าน [2401] ไอพี : 125.26.153.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 47,918 ครั้ง
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน

เปิดอ่าน 20,450 ครั้ง
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย

เปิดอ่าน 13,085 ครั้ง
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.

เปิดอ่าน 9,782 ครั้ง
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009

เปิดอ่าน 14,065 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 18,738 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

เปิดอ่าน 1,242 ครั้ง
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 23,041 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร

เปิดอ่าน 26,697 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 11,187 ครั้ง
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553

เปิดอ่าน 30,239 ครั้ง
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 23,722 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 10,511 ครั้ง
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"

เปิดอ่าน 10,150 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 113,421 ครั้ง
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เปิดอ่าน 79,992 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 72,626 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 11,329 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 26,333 ครั้ง
วัฏจักรของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ