ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4

ชื่อผู้รายงาน : นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2560

_____________________________________________________________________

รายงานการประเมิน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี เพื่อประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี และเพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยทำการประเมินจากครู จำนวน31 คน นักเรียนจำนวน 440 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง จำนวน 5ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ฉบับที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ ฉบับที่ 4 และ5 ประเมินผลผลิตโครงการ โดยฉบับที่ 4 ประเมินคุณภาพของนักเรียน ส่วนฉบับที่ 5 ประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

ความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านราษฎร์ภักดี ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการนี้โครงการนี้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆรองลงมาคือ โครงการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จและโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตามลำดับ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้าราษฎร์ภักดี ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถตรงตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุมีความเหมาะสมตามลำดับ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านราษฎร์ภักดี ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room)อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล สรุปรายงานงานผลการส่งต่อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ มีโครงสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ มีแผนงาน/ โครงการ/ ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน และมีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีการนำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน และมีการสรุปผลการจำแนกคัดกรองนักเรียนครบทุกคนตามลาดับสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

4.1 คุณภาพของนักเรียน

ผลผลิตด้านคุณภาพของผู้เรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านราษฎร์ภักดี ในภาพรวมนักเรียนมี คุณภาพในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี มีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้และรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริตเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินแต่ละด้านมีดังนี้

4.1.1 คุณภาพของนักเรียนด้านการรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ในภาพรวมนักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และมีการตรวจสอบทบทวนเพื่อปรับปรุงตนเอง มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆรองลงมาคือกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเชิงสร้างสรรค์และมั่นใจในตนเอง และ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามลำดับ

4.1.2 คุณภาพของนักเรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขลักษณะนิสัยที่ดีตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ในภาพรวมนักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสุขนิสัยในการดำรงชีวิตประจำวันมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ข้ออื่น ๆ รองลงมาคือร่าเริง แจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวได้และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คาแนะนำแก่ผู้อื่นได้ตามลำดับ

4.1.3 คุณภาพนักเรียน ด้านมีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ในภาพรวมนักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆ รองลงมาคือสามารถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพื่อนประพฤติตนตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์และจำแนกสิ่งที่เป็นพิษภัย อันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามลำดับ

4.1.4 คุณภาพของนักเรียนด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านราษฎร์ภักดีในภาพรวมนักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีทักษะในการสื่อสารรับรู้สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดการทักทาย การแสดงความชื่นชมการปฏิเสธการรับคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตนเองเห็นคุณค่าและ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่นสามารถใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และสามารถจัดการกับปัญหาและสามารถควบคุม การแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง ตามลำดับ

4.1.5 คุณภาพของนักเรียนด้านเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปฏิบัติตามกฎกติกาประเพณีวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะตามลำดับ

4.1.6 คุณภาพของนักเรียนด้านมีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริตตามตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีแนวทางและเหตุผลใน การตัดสินใจเลือกอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ รู้ความสนใจด้านอาชีพของตนเองและรู้จักงานและอาชีพตามลำดับ

4.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์

ภักดี ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมิน สรุปผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ อื่น ๆ รองลงมาคือกิจกรรมของโครงการเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

กล่าวโดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีในภาพรวมครูและนักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

โพสต์โดย เอส : [3 มิ.ย. 2560 เวลา 08:00 น.]
อ่าน [2484] ไอพี : 171.4.238.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,542 ครั้ง
"ร้ายยิ่งขึ้น" มันมาแล้ว "ภัยธรรมชาติ" เรียงแถว "ถล่มไทย!"
"ร้ายยิ่งขึ้น" มันมาแล้ว "ภัยธรรมชาติ" เรียงแถว "ถล่มไทย!"

เปิดอ่าน 2,608 ครั้ง
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)

เปิดอ่าน 8,993 ครั้ง
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

เปิดอ่าน 11,126 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)

เปิดอ่าน 16,925 ครั้ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 9,419 ครั้ง
10 วิธีรักษาเงินสด
10 วิธีรักษาเงินสด

เปิดอ่าน 13,703 ครั้ง
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)

เปิดอ่าน 12,023 ครั้ง
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"

เปิดอ่าน 21,884 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

เปิดอ่าน 13,990 ครั้ง
อาถรรพณ์..สุวรรณภูมิ 12 พญายักษ์..ส่งพลังร้าย
อาถรรพณ์..สุวรรณภูมิ 12 พญายักษ์..ส่งพลังร้าย

เปิดอ่าน 71,691 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 16,206 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 292,773 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 19,486 ครั้ง
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช

เปิดอ่าน 13,582 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008

เปิดอ่าน 22,699 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
เปิดอ่าน 5,056 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
เปิดอ่าน 15,629 ครั้ง
สูตรปริมาตรทรงกระบอก
สูตรปริมาตรทรงกระบอก
เปิดอ่าน 11,214 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
เปิดอ่าน 4,760 ครั้ง
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ