ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถใน

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

ผู้ประเมิน : สายรุ่ง พุทธา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam,D.L) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียน บ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของโครงการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูจำนวน 23 คน ผู้บริหาร 2 คนและนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) จำนวน 160 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 113 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสำหรับครูและนักเรียน ได้แก่ 1.แบบสอบถามสำหรับครู เกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2.แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหี (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถ ในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการส่งเสริมให้มีการวัด ประเมินผลตามสภาพจริงและมีความหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมให้ครูสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น เพื่อจัดทำ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มาใช้บูรณาการในกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมที่ได้จากสถานที่สำคัญทางศาสนา กิจกรรมที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู

3.1 ผลการประเมินความก้าวหน้าช่วงที่ 1 ของการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของครู พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประเมินความก้าวหน้าช่วงที่ 1 ของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูมีการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ผลการประเมินตามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม ที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดศูนย์วิชาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ความคิดเห็นของครูต่อการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) ตามประเภทแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

3.3.1 ความคิดเห็นของครูต่อแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูเคยนำนักเรียนที่สอนไปแหล่งเรียนรู้กับวิทยากรภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ครูเคยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นวิทยากรในวิชาที่สอน

3.3.2 ความคิดเห็นของครูต่อแหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ พบว่า ครูเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูได้มีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูได้สร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นใหม่ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3.3 ความคิดเห็นของครูต่อการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรมและประเพณี พบว่า ครูเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรมและประเพณีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูได้จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ผลิตสื่อประกอบการเรียนด้วยวัสดุในท้องถิ่น และครูได้จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานการผลิตสื่อประกอบการเรียนจากเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ( เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด

3.5 ความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ตามรายการที่กำหนด ต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมร้อยละ 100 โดยเห็นว่า กลุ่มสาระที่ครูใช้แหล่งเรียนรู้ตามรายการที่กำหนดได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติมจากเนื้อหาปกติได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัยได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ แบบรายงาน ฯลฯ กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยในโรงเรียน และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ

4. ผลจากประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

4.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการ ด้าน การประเมินสภาวะแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินการทบทวนการดำเนินงาน ด้านการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความรู้ ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินทบทวนการดำเนินงานโครงการ ด้านกระบวนการ ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีการพัฒนาตนเองด้านความรู้และพฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปรับปรุงการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงการดำเนินการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการให้คำแนะนำของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม/กระตุ้น ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองที่เป็นธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อกระตุ้น /ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองที่เป็นธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลจากประเมินผลผลิตของโครงการ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

5.1 ความคิดเห็นของครูต่อ การประเมินผลผลิตของโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถประเมินตนเอง และปรับปรุงพัฒนาตนเองด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

5.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) ก่อนดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนแสวงหาความรู้โดยไม่ต้องให้บุคคลใดสั่งการหรือแนะนำ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบุคคล เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน ทางสื่อต่างๆ อยู่ในระดับ มาก

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ(เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) หลังดำเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนเลือกวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนอ่านหนังสือได้หลายประเภททั้งสาระ ความรู้ และบันเทิงที่มีเรื่องที่น่ารู้ น่าสนใจและมีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

5.3 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การประเมินผลหลังจากเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้จากสวนสนุกและสวนสัตว์ อยู่ในระดับมากที่สุด

5.4 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด

5.5 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับผลการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เรนโบว์ : [3 มิ.ย. 2560 เวลา 14:42 น.]
อ่าน [2376] ไอพี : 202.29.178.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,412 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 11,322 ครั้ง
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ

เปิดอ่าน 24,047 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 10,229 ครั้ง
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย

เปิดอ่าน 13,438 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ

เปิดอ่าน 11,093 ครั้ง
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด

เปิดอ่าน 11,053 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

เปิดอ่าน 8,930 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?

เปิดอ่าน 19,288 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 22,644 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 15,475 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 7,801 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก

เปิดอ่าน 26,440 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 28,345 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 16,258 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาโซฟาหนัง
วิธีดูแลรักษาโซฟาหนัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,124 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

เปิดอ่าน 24,679 ครั้ง
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก

เปิดอ่าน 18,063 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 14,363 ครั้ง
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 85,497 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ