ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านทางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ประเมิน : นางอนิตตา ปีมะสาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางยาง

ปีการศึกษา : 2559

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับ 4.1) คุณภาพของการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 117 คน ประกอบด้วย 1) ครู ศึกษาจากประชากรครูทั้งหมดของโรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน 3) นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 38 คน เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี 4) ผู้ปกครอง ศึกษาจากผู้ปกครองของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 63 คน ยกเว้นผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้มี 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 4 แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงานโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26

2. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 ด้านปัจจัยของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31

3. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมิน

4.1 การประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการ ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

4.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านทางยาง ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ มีดังนี้คือ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ควรนำผลการประเมินไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

2. ครูผู้สอน ควรนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ควรนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและนิเทศการจัดการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อการประเมินต่อไป คือ

1. ควรประเมินโครงการพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

2. ควรประเมินโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

3. ควรประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

โพสต์โดย ไลลา : [7 มิ.ย. 2560 เวลา 22:00 น.]
อ่าน [2536] ไอพี : 113.53.105.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,657 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง

เปิดอ่าน 6,484 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

เปิดอ่าน 97,803 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน

เปิดอ่าน 43,787 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก

เปิดอ่าน 49,192 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )

เปิดอ่าน 10,852 ครั้ง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง

เปิดอ่าน 1,966 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

เปิดอ่าน 11,510 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

เปิดอ่าน 6,730 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 24,059 ครั้ง
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย

เปิดอ่าน 7,730 ครั้ง
เรื่องเล่าดีๆ เมื่อหนุ่มทำมือถือตกในแท็กซี่ โทรไปก็ไม่มีคนรับ ผลสุดท้ายคือ...
เรื่องเล่าดีๆ เมื่อหนุ่มทำมือถือตกในแท็กซี่ โทรไปก็ไม่มีคนรับ ผลสุดท้ายคือ...

เปิดอ่าน 20,887 ครั้ง
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์

เปิดอ่าน 22,064 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์

เปิดอ่าน 28,115 ครั้ง
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ

เปิดอ่าน 11,789 ครั้ง
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 35,008 ครั้ง
สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุ 4

เปิดอ่าน 18,602 ครั้ง
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ทําอาหาร

เปิดอ่าน 13,124 ครั้ง
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น

เปิดอ่าน 11,938 ครั้ง
5 พฤติกรรมสุดฮิตของคนติด LINE ฉบับขายหัวเราะ ดูกันหรือยังครับ?
5 พฤติกรรมสุดฮิตของคนติด LINE ฉบับขายหัวเราะ ดูกันหรือยังครับ?

เปิดอ่าน 32,073 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ