ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เกมบันไดงูชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การประกวด สื่อ นวัตกรรม

ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

1. ชื่อ สื่อ นวัตกรรม “เกมบันไดงูช่วยคิด”

2. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

3. ชื่อ-สกุล ผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม

นางธีรารัตน์ โพธิราช

โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ที่อยู่ 26 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706528 โทรศัพท์มือถือ 0901931081

4. ที่มาของปัญหา ความต้องการ (สภาพปัญหาของโรงเรียน และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา/นวัตกรรมที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ หรือประยุกต์จากที่มีอยู่)

การคูณ เป็นทักษะที่สำคัญเพราะเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูง รวมทั้งเป็นทักษะที่สัมพันธ์กับการบวก การลบ และการหาร ทักษะการคูณต้องอาศัยทักษะการบวกเป็นพื้นฐาน ส่วนการลบและการหารต้องอาศัยการบวกและการคูณ ดังนั้นถ้านักเรียนมีทักษะการคูณที่ดีจะทำให้มีทักษะอื่น ๆ ตามไปด้วย เมื่อไปศึกษารายละเอียดของผลสมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วพบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการคูณมากที่สุด เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น เป็นเรื่องยากที่ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ครูผู้สอนต้องใช้สื่อรูปธรรมมาช่วยสอนมาก จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนคติและทักษะการคูณ เป็นการสอนให้นักเรียนเกิดแนวคิดและสอนวิธีทำโดยการนำวิธีทำไปสัมพันธ์กับแนวคิดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระทำยาก ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้สาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ คือปัญหาจากตัวนักเรียน เช่น นักเรียนขาดความรู้พื้นฐานที่ดีจากการเรียนในระดับขั้นต้น นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดความสนใจ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยคิดว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากที่สุด เนื้อหาบางเรื่องนักเรียนไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนส่วนใหญ่มีงานทางบ้านที่ต้องรับผิดชอบ ไม่มีเวลาทบทวนเนื้อหา หรือทำการบ้าน จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำในฐานะครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการปรับปรุงนวัตกรรม

ที่มีอยู่เดิมโดยใช้เกมบันไดงูช่วยคิดมาการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ได้ดีและจดจำได้ยาวนานดึงดูดความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอย่างแท้จริง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5. แนวคิด หรือทฤษฎี (หลักการหรือแนวคิดที่สามารถอ้างอิงได้ ที่นำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม)

เกม เป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการสอนได้ดี โดยผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นให้ผู้เรียนเล่นด้วยตัวเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาที่กำหนดขึ้น ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอันที่จะให้มีผลออกมาในการรู้แพ้-ชนะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2522: 201)

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและการพัฒนาเกมบันไดงูช่วยคิดประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการและแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมบันไดงูช่วยคิดประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการและแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

7. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 4 คน

8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอนการจัดทำสื่อ

วัสดุอุปกรณ์

1. กระดาษ A3, A4

2. กระดาษลัง

3. กระดาษห่อของขวัญ

4. กล่องกระดาษ A4

5. ฟิวเจอร์บอร์ด

6. พลาสติกใสเคลือบ

7. ฝาขาวน้ำพลาสติกเหลือใช้

8. กาว

9. กรรไกร

10. คัตเตอร์

11. ปืนกาว/แท่งกาว

12. ไม้บรรทัด

13. คอมพิวเตอร์

14. เครื่องปริ้น

ขั้นตอนการทำ

1. ออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft word สร้างตารางเกมบันไดงู

2. ตกแต่งให้สวยงาม จากสูตรคูณแม่ 2ถึงสูตรคูณแม่12

4. การนำสื่อไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

5. ผลการใช้สื่อ

3. ปริ้นด้วยกระดาษ A 3 ตัดขอบรองด้วยฟิวเจอร์บอร์ด

3. ออกแบบทำลูกเต๋าตัวทอย และตัวเดิน โปรแกรม Microsoft word

4. ปริ้นใส่กระดาษ A4 ตัดและประกอบเป็นลูกเต๋า

5. การทำตัวเดิน ออกแบบตัวเดินเป็นรูปวงกลมด้วยโปรแกรม Microsoft word ตัดและติดใส่ฝาขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้

6. การทำเฉลย ออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft word ตัดแล้วเคลือบแผ่นพลาสติกใส

7. การทำกล่องเก็บอุปกรณ์ นำกล่องกระดาษ A4 มาตัดต่อกันติดด้วยกระดาษลังแล้วห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญให้สวยงาม

.

วิธีการเล่นเกมบันไดงูช่วยคิด

1 . ให้ผู้เล่นจับกลุ่มกัน โดยในแต่ละรอบ จะสามารถเล่นได้ 2-4 คน ให้ตั้งกรรมการในการเล่น

1 คน โดยไม่นับรวมกับผู้เล่น (กรรมการจะเป็นผู้เฉลยคำตอบในการคูณโดยดูจากบัตรเฉลย)

การเล่นแบ่งเป็น 2 ระดับ

- ระดับที่ 1 ลูกเต๋าตัวคูณ 1-6 เดินช่องตัวเลข 1-50

- ระดับที่ 2 ลูกเต๋าตัวคูณ 7-12 เดินช่องตัวเลข 51-100

2 . ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตัวเดินคนละ 1 ตัว

3 . ให้ผู้เล่นแต่ละคนทอยลูกเต๋า คนละ 1 ครั้ง คนที่ทอยลูกเต๋าได้แต้มสูงสุดจะเป็นผู้เลือกกระดานเกมบันไดงูสูตรคูณ และได้เล่นก่อน ตามลำดับ

4 . ให้ผู้เล่นคนแรกทอยลูกเต๋าตัวคูณระดับที่ 1(ตัวคูณ 1-6) แล้วท่องสูตรคูณตามจำนวนที่ทอยได้ และตอบภายในเวลา 5 วินาที เช่น เล่นกระดานบันไดงูสูตรคูณแม่ 2 ทอยได้ตัวคูณ เลข 4 ให้ท่องสูตรคูณ 2 x 4 = 8 เมื่อได้คำตอบ 8 ให้กรรมการในการการเล่นตรวจสอบคำตอบหากถูกต้องให้บอกจำนวนช่องที่ได้เดินแก่ผู้เล่น ให้ผู้เล่นขยับตัวเดินไปบนช่องตามจำนวนที่กรรมการบอก หากตอบผิดให้ขยับตัวเดินถอยหลังไปหนึ่งช่อง จากนั้นก็ให้ผู้เล่นคนถัดไปเล่น เล่นไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน

5 . ระหว่างเดินบนช่องในบางช่องเมื่อพบบันไดงู ให้เลื่อนตัวเดินขึ้นตามระดับบันไดงู เมื่อพบหัวงูให้เลื่อนตัวเดินลงตามตัวงูจนถึงหางงู

6. เมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเดินถึงช่องที่ 50 ให้เปลี่ยนการทอยลูกเต๋าเป็นระดับที่ 2 (ตัวคูณ 7-12)

7. ตัวเดินของผู้เล่นคนใดเดินทางถึงห้องช่อง 100 ก่อนจะเป็นผู้ชนะ

9. งบประมาณดำเนินงาน

500 บาท

10. ระยะเวลาดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

11. ลักษณะเด่น/องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม

ช่วยให้นักเรียนคูณเลขเร็วขึ้น จำสูตรคูณแต่ละคู่ได้อย่างแม่นยำ และจำแต่ละคู่อย่างเป็นอิสระต่อกัน สามารถเรียกใช้ได้ทันที เช่น ต้องการคำตอบของ 7 x 5 สามารถบอกคำตอบได้ทันทีว่า 35 ไม่ต้องไล่เรียงตามลำดับตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ที่ต้องการ เช่น ต้องการหาคำตอบของ 7 x 5 ต้องไล่ตั้งแต่ 7x1=7

7x2=14

7x3=21

7x4=28

จนถึง 7x5 = 35 จึงจะได้ผลคูณเป็น 35

นักเรียนสามารถฝึกได้โดยใช้เกมบันไดงูช่วยคิดซึ่งทำหน้าที่สุ่มสูตรคูณทีละคู่ แบบไม่เรียงลำดับ เพื่อทดสอบความจำของนักเรียน ให้นักเรียนตอบทันทีที่เห็นโจทย์ อย่าใช้วิธีไล่สูตรคูณตามลำดับ

แม้ในระยะแรกนักเรียนจะตอบผิด ๆ ถูก ๆ แต่ขอให้ฝึกต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทุกวันจนชิน หลังจากนั้นนักเรียน ก็จะจำสูตรคูณได้อย่างเป็นอิสระ เหมือนจำคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคำ

12. ผลที่เกิดขึ้น/ที่ปรากฏจากการใช้นวัตกรรม

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เกมบันไดงูช่วยคิดประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการและแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ

2. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

3. ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

4. ช่วยฝึกทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและจดจำได้ยาวนาน

6. ช่วยดึงดูดความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

7. ช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิด

ของตนเองอย่างเต็มที่

7. มีประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริม

8. ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักเรียน ร่วมกันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

9. เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอย่างแท้จริง

10. ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมเกมบันไดงูช่วยคิด

ภาพกิจกรรมเกมบันไดงูช่วยคิด

ภาพกิจกรรมเกมบันไดงูช่วยคิด

ภาพกิจกรรมเกมบันไดงูช่วยคิด

ประวัติย่อของผู้จัดทำ

ชื่อ นางธีรารัตน์ โพธิราช

วันเกิด วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2525

สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 59 หมู่ 17 บ้านท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม

ตำแหน่งหน้าที่การงาน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 ประกาศนียบัตรหลักสูตรประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนผดุงนารี

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2543 ประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงนารี

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2547 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การรับราชการ

เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โรงเรียนวัดบางกระดี่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โพสต์โดย ครูปุ๊ : [19 มิ.ย. 2560 เวลา 13:02 น.]
อ่าน [25103] ไอพี : 182.52.133.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,611 ครั้ง
ภาพแบบ Vector
ภาพแบบ Vector

เปิดอ่าน 11,070 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 15,521 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

เปิดอ่าน 29,821 ครั้ง
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1

เปิดอ่าน 8,600 ครั้ง
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"

เปิดอ่าน 21,693 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม

เปิดอ่าน 20,504 ครั้ง
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร

เปิดอ่าน 105,221 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

เปิดอ่าน 205,459 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 24,325 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ

เปิดอ่าน 18,417 ครั้ง
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน

เปิดอ่าน 12,780 ครั้ง
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ

เปิดอ่าน 83,679 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 15,713 ครั้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง

เปิดอ่าน 18,235 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 16,185 ครั้ง
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ตามกรอบการประเมิน PISA 2022
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ตามกรอบการประเมิน PISA 2022
เปิดอ่าน 23,144 ครั้ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง
เปิดอ่าน 58,989 ครั้ง
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
เปิดอ่าน 11,031 ครั้ง
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook
เปิดอ่าน 36,512 ครั้ง
ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก
ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ