ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ผู้ประเมิน : นางจุไรรัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สถานศึกษา : โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ปีที่ประเมิน : 2558

การรายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)

2. เพื่อประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย จิต ศีล และปัญญา

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู 7 คน นักเรียน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน และผู้ปกครองในเขตบริการ 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ แบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ซึ่งมีความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. การดำเนินงานโครงการวิถีพุทธโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ ในแต่ละด้าน ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต ตามลำดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ดังนี้

1.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ ในการกำหนดเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ และการกำหนดเป้าหมายของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างแท้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจน และกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า โดยภาพรวมระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันที่เรียบง่าย และครูรู้ เข้าใจ หลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมีการตรวจสอบประเมินผลโครงการ โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากร ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ โรงเรียนมีการนิเทศติดตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครู นักเรียนและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

1.4 ด้านผลผลิต (Product) พบว่า โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ ทำให้นักเรียน มีคุณภาพ มีพฤติกรรมแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทำให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น กิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2. การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านศีล และด้านกาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.52) รองลงมาคือ ด้านจิต และด้านปัญญา ตามลำดับ

2.1 การประเมินคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนใช้วัสดุ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประโยชน์ คุ้มค่าและประหยัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และในปริมาณที่เหมาะสม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สิ่งแวดล้อมตามโอกาส ส่วนนักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสหรือกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2.2 การประเมินคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้านศีล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนรักการทำงานและมีเจตนาที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย และนักเรียนทำงานหรือกิจวัตรประจำวัน โดยยึดหลักทำแต่ความดี ไม่ทำความชั่ว มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2.3 การประเมินคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้านจิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีสติและสมาธิในการเรียน การทำงานและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียนเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน และนักเรียนมีคติธรรมอยู่ในใจ ในด้านหิริโอตตัปปะ มีความละอายและกลัวบาปและเป็นผู้ที่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ และครูอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2.4 การประเมินคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้านปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความเชื่อในเรื่องของผลการทำความดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือนักเรียน มีความเข้าใจถูกต้องในพระรัตนตรัย และนักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จ โดยยึดหลักอิทธิบาท 4 มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ

2. ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแต่ละโรงเรียน เพื่อที่จะได้นำแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ของแต่ละโรงเรียนไปปรับใช้กับโรงเรียนของตนเอง

โพสต์โดย จุ๊ : [9 ก.ค. 2560 เวลา 19:55 น.]
อ่าน [3060] ไอพี : 182.232.13.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 85,571 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

เปิดอ่าน 10,109 ครั้ง
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
5 สูตรสวยด้วยเกลือ

เปิดอ่าน 13,078 ครั้ง
"นักวิทย์-นักคิด" ผู้ทรงอิทธิพลใน TIME 100
"นักวิทย์-นักคิด" ผู้ทรงอิทธิพลใน TIME 100

เปิดอ่าน 13,831 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

เปิดอ่าน 11,850 ครั้ง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง

เปิดอ่าน 14,348 ครั้ง
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?

เปิดอ่าน 12,872 ครั้ง
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557

เปิดอ่าน 35,425 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 13,524 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 10,551 ครั้ง
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า

เปิดอ่าน 8,819 ครั้ง
กังนัมสไตล์เริ่ด ฮิตยันไฮโซอังกฤษ เด็กอีตันยังเลียนแบบ
กังนัมสไตล์เริ่ด ฮิตยันไฮโซอังกฤษ เด็กอีตันยังเลียนแบบ

เปิดอ่าน 12,836 ครั้ง
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ

เปิดอ่าน 6,504 ครั้ง
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 12,458 ครั้ง
จะให้ลูกเก่งเลข ต้องออกกำลัง
จะให้ลูกเก่งเลข ต้องออกกำลัง

เปิดอ่าน 131,003 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน

เปิดอ่าน 4,016 ครั้ง
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
เปิดอ่าน 21,244 ครั้ง
มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย
เปิดอ่าน 8,305 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนไปทะเล
เตรียมตัวก่อนไปทะเล
เปิดอ่าน 7,042 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
เปิดอ่าน 19,323 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ