ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณ โดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่ม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณ โดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่ม ร่วมมือแบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางจิรารัตน์ ภวภูตานนท์

สถานศึกษา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น อ่านเป็น โดยเฉพาะเรื่องงการอ่านอย่างมีวิจารญาณ สภาพการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอยู่มาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่ม ร่วมมือแบ STAD ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบ STAD 3) หาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบ STAD 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบ STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบ STAD ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 หนังสือส่งเสริมการอ่านจำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 1 ฉบับ เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ และมีค่าความเชื่อมมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที ( t-test Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาการสอนภาษาไทย ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =

2.84,S.D.= .64) เมื่อจำแนกตามรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และด้านที่มีระดับปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ และอันดับสุดท้าย คือ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเพิ่มด้านงบประมาณให้กับการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับครูภาษาไทย

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.36/83.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

3. มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.73 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้น

0.73 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.61

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ STAD อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะนำไปใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้แพร่หลายต่อไป

โพสต์โดย จิรารัตน์ ภวภูตานนท์ : [16 ส.ค. 2560 เวลา 07:16 น.]
อ่าน [546] ไอพี : 180.180.157.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ