ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์(CIPP)ในโรงเรียนเทศบาล 2 &quo

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ สุริยานิติกุล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดร.ประชิต อินทะกนก คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายสมเกียรติ กาญจนหงษ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และนางจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณนายประภาส สกุลดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาการเขียนรายงานการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการฯ ที่สร้างขึ้น ผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ ในบรรณานุกรมท้ายเล่มทุกท่านที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2“วิภัชศึกษา” ที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

มัทวะ ฉัตรทอง

การประเมิน : การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย

ในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”

ผู้ประเมิน : มัทวะ ฉัตรทอง

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2557

..................................................................................................................................

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองชุมชน และนักเรียน ในการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการประเมินโครงการตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อนำรูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 300 คน และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ครู บุคลากร จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง ชุมชน จำนวน 50 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2557จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการประเมินโครงการสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้การหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินด้วยวิธีของครอนบาค

ผลการประเมินพบว่าสภาพปัจจุบันปัญหาความพร้อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”จากแบบสอบถามผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56,S.D.= 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 ลำดับแรก ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับโครงการ รองลงมาคือประเมินผลตามสภาพจริงผู้ประเมินมีหลายฝ่าย และมีการประเมินผลแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ( = 4.85,4.78 และ 4.70 S.D. = 0.40, 0.45 และ 0.46)

จากแบบสอบถามนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51,S.D.= 0.51)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า3 ลำดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูและการประเมินโครงการเป็นการประเมินผลเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป ( = 4.68, 4.66 และ 4.60,S.D.= 0.49,0.50 และ 0.52)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” พบว่า โครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำดับที่ 1 คือด้านปัจจัย ( = 4.62,S.D.= 0.44) ลำดับที่ 2 ด้านกระบวนการ ( = 4.58,S.D.= 0.46) ลำดับที่ 3 ด้านสภาวะแวดล้อม ( = 4.57,S.D.= 0.45) และลำดับที่ 4 ด้านผลผลิต ( = 4.56,S.D.= 0.49)

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 ลำดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 คือ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ในการเลือกสมาชิกสภาในโรงเรียน ลำดับที่ 2 คือ กิจกรรมทุกกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และ ลำดับที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ( =4.71,4.70 และ 4.69, S.D.=0.45, 0.45 และ 0.46)

หมายเหตุ ปรับปรุงแก้ไข มกราคม 2560

โพสต์โดย ตู่ : [17 ส.ค. 2560 เวลา 14:03 น.]
อ่าน [2736] ไอพี : 101.51.196.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,490 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 16,252 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย

เปิดอ่าน 7,993 ครั้ง
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี

เปิดอ่าน 7,748 ครั้ง
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส

เปิดอ่าน 27,605 ครั้ง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง

เปิดอ่าน 13,586 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 16,033 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 15,269 ครั้ง
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ

เปิดอ่าน 21,448 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 67,526 ครั้ง
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"

เปิดอ่าน 12,143 ครั้ง
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย

เปิดอ่าน 78,357 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?

เปิดอ่าน 12,034 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 17,350 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 11,286 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 5,075 ครั้ง
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

เปิดอ่าน 24,200 ครั้ง
ห่วงโซ่อาหาร
ห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 9,009 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น

เปิดอ่าน 88,442 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 13,880 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่...... เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ