ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

ผู้วิจัย ราตรี ฉวีวงค์

สถานที่ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 2)เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน หัวเรือพิทยาคม 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 1) ครูโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จำนวน 37 คน ปีการศึกษา 2559 2) นักเรียนโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 จำนวน 403 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน 4) ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ จำนวน 4 ฉบับ 2) แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 3) คู่มือประกอบการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 4) แบบสอบถามความเหมาะสมของคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มีดังนี้

1.1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิชาการถือเป็นงานหลักในการบริหารโรงเรียน มีขอบข่ายที่ชัดเจน การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและควรเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

1.2 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารงานวิชาการ ใช้แบบสอบถามคณะครู พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =2.61) ใช้แบบสอบถามนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =2.68) ใช้แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =3.09) ใช้แบบสอบถามผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =3.12)

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ขอบข่ายของงานวิชาการ 2) ภาวะผู้นำทางการเรียนการสอน 3)การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ เคมมิส และแม็คแทกการ์ท (Kemmis & McTaggart, 1988)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม รอบที่ 1 ระหว่าง 16 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2559 ประชุม เพื่อสรุปผล อภิปรายและหาข้อค้นพบ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 และรอบที่ 2 ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 ประชุม เพื่อสรุปผล อภิปรายผลในวันที่ 31 มีนาคม 2560 พบว่า

3.1 การปฏิบัติงานตามแนวทางภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการ พบว่า ระบบของฝ่ายวิชาการมีความชัดเจน การทำเอกสารวิชาการครบถ้วน สามารถดำเนินงานตามกรอบงานวิชาการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวัดผลและประเมินผล มีระบบมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ การดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านการศึกษาต่อ

3.2 การฝึกให้เกิดภาวะผู้นำทางการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดองค์กรเพื่อการ

การวางแผนองค์กรเพื่อการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการเรียนการสอน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

3.2 ผลจาการดำเนินงานตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้กระจายอำนาจไปที่ฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ทำให้แต่ละฝ่ายทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ลดข้อขัดแย้งในประเด็นต่าง ๆ ลงได้ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในแต่ละฝ่ายมากขึ้น เพราะสามารถปรึกษาหารือและตัดสินใจใน การทำงานได้ด้วยตนเองมากขึ้น แต่ละฝ่ายมีการแบ่งงานรับผิดชอบที่ชัดเจน แต่ทำงานในรูปของ การบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี

4. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ แบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม พบว่า

4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.06)

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.07)

4.3 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.43)

4.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =4.62)

4.5 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

( =4.29)

โพสต์โดย ครูต๊ะ : [20 ส.ค. 2560 เวลา 13:56 น.]
อ่าน [1890] ไอพี : 223.206.246.71
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ