ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกร

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

แบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ ร.ต. เมธาศิน สมอุ่มจารย์

ปีที่รายงาน : 2560

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย และ 4) เพื่อนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหนองคาย

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หลังพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน 2) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย โดยสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 3) พัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย โดยนำผลการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่ 1 และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ให้เป็นหน่วยงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ 4) นำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหนองคาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจ คำสั่ง บันทึกข้อความ และรายงานติดตามประเมินผลโครงการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการดำเนินการวิจัยพบว่า 1) ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2557 ได้รับการประเมินในระดับ 4 ดาว 2) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เกิดจาก องค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลผลิตไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือ ไม่มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วออกมาประกอบกิจการของตนเอง 3) การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ดำเนินการโดยคัดเลือกองค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการจาก 2 ภาคส่วน ทั้งบุคคลภายใน และภายนอกสถานศึกษาเข้าเป็นกรรมการบริหาร ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานเชิงระบบประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การลงมือปฏิบัติ การควบคุม และการปรับปรุง เพื่อให้ได้ผลผลิตคือ 3.1) การได้รับโอกาสในองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่จำเป็น 3.2) มีจำนวนการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เมื่อจบการศึกษาภายใน 1 ปี โดยมีสถานที่ประกอบการจริง หรือเป็นผู้ที่จดทะเบียนการค้า 3.3) การมีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา หลังจากมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแล้ว พบว่า ปีการศึกษา 2558 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ได้รับผลการประเมินระดับ 5 ดาว คะแนนประเมินเท่ากับ 93.42 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวประสบความสำเร็จมากกว่า ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับการประเมินในระดับ 4 ดาว และผลผลิตจากโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย นั้น พบว่า มีนักเรียนนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาประกอบกิจการของตนเอง 2 ราย และต่อยอดธุรกิจของครอบครัว 3 ราย และ 4) การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหนองคาย ได้เสนอแนะให้มีการจัดองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กร ขอบข่ายงาน และหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจน ดำเนินงานตามระบบบริหาร คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การลงมือปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการปรับปรุง (Acting) รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและผลผลิตขั้นต่ำเป็นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

โพสต์โดย กิ่ว : [30 ส.ค. 2560 เวลา 20:43 น.]
อ่าน [1768] ไอพี : 124.122.29.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ