ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559

บทสรุป

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด

ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นายอภิรัฐ จันทรักษ์

ปีที่รายงาน 2559

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559 ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตรวจสอบโครงการ และพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการหาค่าความเชื่อมั่น (- Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบุคลากรในการดำเนินงาน ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุสารสนเทศ และด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและ

รายด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนโครงการ ด้านการดำเนินงานโครงการ และด้านการประเมินสรุปและรายงานผลโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู ที่มีต่อผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวม

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหัวเค็ด ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ด้านข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ พบว่า

5.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ควรมีการชี้แจงนโยบายและโครงการส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่านให้ทุกฝ่าย ทุกคนทราบอย่างชัดเจนทั่วถึง สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

และชุมชน โดยประกาศเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการกระตุ้นผู้ปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนที่บ้านอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และติดตามปัญหาการส่งเสริมการอ่านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเป็นประจำทุกเดือน และควรมีการประชุมเพื่อย้ำนโยบายรักการอ่านกับผู้ปกครอง และครูให้มากขึ้น

5.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ควรจัดมุมหนังสือที่น่าสนใจให้นักเรียนได้อ่านทุกห้องเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ ควรจัดกิจกรรมระดมทุนให้เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนั้น โรงเรียนควรมีการพัฒนาครู นักเรียนแกนนำ ให้มีความรู้และทักษะในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5.3 ด้านกระบวนการ ควรจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติโครงการอย่างสม่ำเสมอ ควรนิเทศ กำกับ ติดตามงานอย่างจริงจัง รวมทั้ง สร้างขวัญและกำลังใจอย่างหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนควรมีการรายงานผลการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมการทำกิจกรรมรักการอ่านของนักเรียนกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ

5.4 ด้านผลผลิต ควรศึกษานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่สนใจการอ่าน และไม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพิเศษ ควรกำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำกิจกรรมการอ่านไปใช้เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และสร้างชิ้นงาน ควรกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เพิ่มขึ้น ควรจัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเพื่อวางแผนพัฒนา ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามความสนใจให้มากขึ้น ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแต่ละกิจกรรมเป็นระยะ ๆ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแต่ละกิจกรรม

โพสต์โดย Aey ^_^ : [31 ส.ค. 2560 เวลา 08:27 น.]
อ่าน [2245] ไอพี : 171.96.250.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,258 ครั้ง
"องุ่นทะเล" ไม้ใหญ่ประโยชน์เยอะ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
"องุ่นทะเล" ไม้ใหญ่ประโยชน์เยอะ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 19,189 ครั้ง
การวัดระยะบนผิวทรงกลม
การวัดระยะบนผิวทรงกลม

เปิดอ่าน 9,812 ครั้ง
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ

เปิดอ่าน 10,661 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 10,392 ครั้ง
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต

เปิดอ่าน 16,020 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 15,715 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่

เปิดอ่าน 9,596 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน

เปิดอ่าน 13,466 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 21,527 ครั้ง
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009

เปิดอ่าน 19,148 ครั้ง
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?

เปิดอ่าน 9,379 ครั้ง
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ

เปิดอ่าน 14,492 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 23,836 ครั้ง
Demo Builder
Demo Builder

เปิดอ่าน 8,556 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,095 ครั้ง
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี

เปิดอ่าน 20,633 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

เปิดอ่าน 21,945 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 8,870 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์

เปิดอ่าน 10,125 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ