ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านขัวล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ชื่อผู้รายงาน: นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านขัวล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4ปีที่รายงาน : 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน บ้านขัวล้อ เป็นการประเมินการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ แก่นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ผู้รายงาน ได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ และ (4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ ประชากรที่ใช้ ในการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 54 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 54 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้รายงานสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน ดังนี้

แบบสอบถามฉบับที่ 1 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ

แบบสอบถามฉบับที่ 2 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านผลผลิต

แบบสอบถามฉบับที่ 3 ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านผลผลิต

แบบสอบถามฉบับที่ 4 ใช้สำหรับผู้ปกครองของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านผลผลิต

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดย ใช้ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการประเมิน ผู้สรุปผล ได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ และโครงการนี้ได้รับการยอมรับจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรที่รับผิดชอบการโครงการมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วิทยากรภายนอกให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง

3. ด้านกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา

คือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการนำผลการประเมินไป ปรับปรุงและพัฒนา อยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน บ้านขัวล้อ ในการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 8 ประการโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านวินัย มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยความเต็มใจอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือมาโรงเรียนทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรค สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อยู่ในระดับมาก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 8 ประการโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านวินัย มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยความเต็มใจอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้จักปรับตัวเองอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างสันติ อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมามาโรงเรียนทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านขัวล้อ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 ด้านการกำหนดนโยบายพัฒนา แนวทางการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป็นนโยบายวางแผนปฏิบัติการ กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ และมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

1.2 ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างของความศรัทธา เคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความสุภาพ อดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ มีความรักเมตตา มีความปรารถนาดีต่อศิษย์ เสมอกัน

1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา เน้นการปฏิบัติกิจกรรมจากการเรียนรู้ ครูเป็นกลไกสำคัญในการปลูกจิตสำนึก อบรมนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในทิศทางเดียวกับนโยบาย โดยมีการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาสาระการเรียนการสอน

1.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน แนวทางการพัฒนา ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณโรงเรียน กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาสภาพแวดล้อมและสาธารณะสมบัติของโรงเรียน

1.5 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำความดี โดยเฉพาะด้านจิตอาสา นักเรียนคิดและลงมือทำด้วย

1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน ทุกด้าน โรงเรียนควรทำคู่มือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมมอบให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองติดต่อสื่อสารกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบพฤติกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม เปิดช่องการสื่อสารให้ผู้ปกครองติดต่อครูได้ตลอดเวลา ควรพัฒนาความร่วมมือของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

1.7 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ควรกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม งาน ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนพัฒนา ประกาศเกียรตินักเรียนที่มีคุณงามความดี ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร ของรางวัล นำข้อเสนอแนะข้อบกพร่องเป็นข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

1.8 ด้านการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยื่น ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกน่าเบื่อหน่ายและสร้างความสนใจ กระตือรือร้นของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับประถมศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และภายหลังดำเนินการตามโครงการแล้วควรมีการประเมินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเชิงลึกเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม (focus group) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น

2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการข

โพสต์โดย ณัฐธิฌา พรหมแสง : [22 ก.ย. 2560 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [2235] ไอพี : 202.29.179.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,834 ครั้ง
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ

เปิดอ่าน 17,007 ครั้ง
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20

เปิดอ่าน 7,662 ครั้ง
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ

เปิดอ่าน 23,177 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 207 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 37,036 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 22,216 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 25,298 ครั้ง
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย

เปิดอ่าน 13,276 ครั้ง
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้

เปิดอ่าน 34,508 ครั้ง
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ

เปิดอ่าน 88,320 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 261 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

เปิดอ่าน 15,601 ครั้ง
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"

เปิดอ่าน 7,801 ครั้ง
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย

เปิดอ่าน 13,462 ครั้ง
แว่นกันแดดแฟชั่น สวย เสี่ยง
แว่นกันแดดแฟชั่น สวย เสี่ยง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,894 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 21,041 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 12,105 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

เปิดอ่าน 23,380 ครั้ง
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี

เปิดอ่าน 27,069 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ