ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านขัวล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ชื่อผู้รายงาน: นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านขัวล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4ปีที่รายงาน : 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน บ้านขัวล้อ เป็นการประเมินการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ แก่นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ผู้รายงาน ได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ และ (4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวล้อ ประชากรที่ใช้ ในการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 54 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 54 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้รายงานสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน ดังนี้

แบบสอบถามฉบับที่ 1 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ

แบบสอบถามฉบับที่ 2 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านผลผลิต

แบบสอบถามฉบับที่ 3 ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านผลผลิต

แบบสอบถามฉบับที่ 4 ใช้สำหรับผู้ปกครองของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านผลผลิต

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดย ใช้ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านขัวล้อ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการประเมิน ผู้สรุปผล ได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ และโครงการนี้ได้รับการยอมรับจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรที่รับผิดชอบการโครงการมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วิทยากรภายนอกให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง

3. ด้านกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา

คือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการนำผลการประเมินไป ปรับปรุงและพัฒนา อยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน บ้านขัวล้อ ในการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 8 ประการโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านวินัย มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยความเต็มใจอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือมาโรงเรียนทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรค สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อยู่ในระดับมาก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 8 ประการโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านวินัย มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยความเต็มใจอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้จักปรับตัวเองอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างสันติ อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมามาโรงเรียนทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านขัวล้อ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 ด้านการกำหนดนโยบายพัฒนา แนวทางการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป็นนโยบายวางแผนปฏิบัติการ กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ และมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

1.2 ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างของความศรัทธา เคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความสุภาพ อดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ มีความรักเมตตา มีความปรารถนาดีต่อศิษย์ เสมอกัน

1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา เน้นการปฏิบัติกิจกรรมจากการเรียนรู้ ครูเป็นกลไกสำคัญในการปลูกจิตสำนึก อบรมนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในทิศทางเดียวกับนโยบาย โดยมีการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาสาระการเรียนการสอน

1.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน แนวทางการพัฒนา ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณโรงเรียน กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาสภาพแวดล้อมและสาธารณะสมบัติของโรงเรียน

1.5 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำความดี โดยเฉพาะด้านจิตอาสา นักเรียนคิดและลงมือทำด้วย

1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน ทุกด้าน โรงเรียนควรทำคู่มือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมมอบให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองติดต่อสื่อสารกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบพฤติกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม เปิดช่องการสื่อสารให้ผู้ปกครองติดต่อครูได้ตลอดเวลา ควรพัฒนาความร่วมมือของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

1.7 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ควรกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม งาน ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนพัฒนา ประกาศเกียรตินักเรียนที่มีคุณงามความดี ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร ของรางวัล นำข้อเสนอแนะข้อบกพร่องเป็นข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

1.8 ด้านการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยื่น ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกน่าเบื่อหน่ายและสร้างความสนใจ กระตือรือร้นของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับประถมศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และภายหลังดำเนินการตามโครงการแล้วควรมีการประเมินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเชิงลึกเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม (focus group) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น

2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการข

โพสต์โดย ณัฐธิฌา พรหมแสง : [22 ก.ย. 2560 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [2492] ไอพี : 202.29.179.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,002 ครั้ง
7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ
7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ

เปิดอ่าน 11,156 ครั้ง
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 20,933 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 18,620 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 10,272 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 26,056 ครั้ง
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ

เปิดอ่าน 12,597 ครั้ง
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ

เปิดอ่าน 11,497 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

เปิดอ่าน 16,964 ครั้ง
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!

เปิดอ่าน 3,842 ครั้ง
คู่มือการดำเนินของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการดำเนินของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 21,021 ครั้ง
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย

เปิดอ่าน 23,164 ครั้ง
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

เปิดอ่าน 67,048 ครั้ง
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

เปิดอ่าน 4,641 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 26,565 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,580 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 24,424 ครั้ง
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"

เปิดอ่าน 56,341 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 8,221 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 12,896 ครั้ง
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ