ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง :การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

ชื่อผู้ประเมิน :นางสาวเพ็ญศรี คงคาวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสริม อำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 3

ปีที่ประเมิน :ปีการศึกษา 2559

การประเมินโครงการ ครั้งนี้ ใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

2.เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation ) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

3.เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation ) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

4.เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation ) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

4.1 ความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

4.2 การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม ของครู

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

4.3 คุณภาพของผู้เรียน จากผลการประเมิน ดังนี้

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.3.2 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)

4.3.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O - NET)

4.3.4 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก เขียนได้

4.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งหมด จำนวน 65 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ครูจำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้แทนครู 1 คน และผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ) ผู้ปกครอง จำนวน 18 คน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม จำนวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประอบด้วย

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินโครงการ (Context Evaluation)

ฉบับที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความเหมาะสมปัจจัยนำเข้าก่อนการดำเนินโครงการ (Input Evaluation )

ฉบับที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของโครงการ(Product Evaluation )

ฉบับที่ 4 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนวัดท่าเสริม

ฉบับที่ 5 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง เกี่ยวกับผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสริม

ฉบับที่ 6 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง เกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O - NET) ของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสริม

ฉบับที่ 7 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง เกี่ยวกับผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสริม

ฉบับที่ 8 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

ฉบับที่ 9 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

ฉบับที่ 10 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมิน โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมิน โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation ) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation ) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม ด้านกระบวนการ (Process Evaluation ) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมิน ด้านผลผลิต (Product Evaluation ) โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม จำแนกเป็น ดังนี้

4.1 คุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)

อยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O - NET) อยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 การมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดท่าเสริม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย เล็ก : [7 พ.ย. 2560 เวลา 06:10 น.]
อ่าน [2352] ไอพี : 49.229.148.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,398 ครั้ง
การวัดความสูง
การวัดความสูง

เปิดอ่าน 17,843 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ของ ¶
ประวัติศาสตร์ของ ¶

เปิดอ่าน 26,517 ครั้ง
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน

เปิดอ่าน 15,749 ครั้ง
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?

เปิดอ่าน 13,745 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 8,745 ครั้ง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

เปิดอ่าน 9,523 ครั้ง
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม

เปิดอ่าน 13,823 ครั้ง
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 11,974 ครั้ง
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย

เปิดอ่าน 32,823 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 8,855 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า

เปิดอ่าน 659 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 8,429 ครั้ง
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 12,219 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 8,289 ครั้ง
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 38,852 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

เปิดอ่าน 17,534 ครั้ง
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย

เปิดอ่าน 12,461 ครั้ง
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”

เปิดอ่าน 11,118 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 11,352 ครั้ง
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ