ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา

ผู้รายงาน ประมวล คิดควร

หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การรายงานการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการดำเนินการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ผู้รายงานได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ในการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงาน ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ (2) เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยาที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประชากรคือ ผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนโนนกอกวิทยา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 49 คน และกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 276 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 9 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฉบับที่ 2 แบบประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฉบับที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฉบับที่ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ฉบับที่ 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ฉบับที่ 7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ฉบับที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการ และประเมินฉบับที่ 9 แบบประเมินการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยาด้านผลผลิตของโครงการ (สำหรับนักเรียน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. การประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบจำลองซิป(CIPP Model) ปีการศึกษา

2553 มีผลการประเมินดังนี้

1.1 ด้านความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

1.2 ด้านความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ มีระดับความ

เหมาะสมมากที่สุด

1.3 ด้านความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ แบ่งออกเป็น

1.3.1 ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

1.3.2 ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน มีระดับความเหมาะสมมาก

1.3.3 ขั้นประเมินผลและรายงาน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายใน แบ่งออกเป็น

1.4.1 ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการ ด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.30

1.4.2 ผลการปฏิบัติงานของครู ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แบ่งได้ดังนี้

1.4.2.1 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับการปฏิบัติมาก

1.4.2.2 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการ

เรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติมาก

1.4.2.3 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลตาม

สภาพจริงมีระดับการปฏิบัติมาก

1.4.2.4 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มีระดับการ

ปฏิบัติมาก

1.4.3 ความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก

1.4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู อยู่ใน

ระดับมาก

2. ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีดังนี้

2.1 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อโรงเรียน ได้รับรางวัลจำนวน 10 ครั้ง โดยได้รับรางวัลมากที่สุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 รางวัล

2.2 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีผู้บริหาร ได้รับรางวัล 5 ครั้ง โดยได้รับ

รางวัลมากที่สุดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 รางวัล

2.3 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อครู ได้รับรางวัล 129 ครั้ง โดยได้รับรางวัล

มากที่สุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 78 ครั้ง

2.4 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อนักเรียน ได้รับรางวัล 210 ครั้ง โดยได้รับรางวัลมากที่สุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 153 ครั้ง

2.5 ผลกระทบของการจัดกิจกรรมนิเทศภายในต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านเกณฑ์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์โดย ประมวล คิดควร : [8 พ.ย. 2560 เวลา 04:45 น.]
อ่าน [2050] ไอพี : 1.10.211.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,214 ครั้ง
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด

เปิดอ่าน 25,797 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 27,584 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

เปิดอ่าน 9,812 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

เปิดอ่าน 21,007 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"

เปิดอ่าน 10,835 ครั้ง
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 33,275 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 5,528 ครั้ง
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 162,787 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 16,579 ครั้ง
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่

เปิดอ่าน 18,704 ครั้ง
อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน
อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน

เปิดอ่าน 24,183 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 12,396 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค

เปิดอ่าน 10,220 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกล "เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน" 2 ธันวาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกล "เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน" 2 ธันวาคม 2559

เปิดอ่าน 27,543 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,487 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 14,581 ครั้ง
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"

เปิดอ่าน 9,526 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 72,701 ครั้ง
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น

เปิดอ่าน 14,359 ครั้ง
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ