ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา

ผู้รายงาน ประมวล คิดควร

หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การรายงานการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการดำเนินการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ผู้รายงานได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ในการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงาน ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ (2) เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยาที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประชากรคือ ผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนโนนกอกวิทยา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 49 คน และกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 276 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 9 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฉบับที่ 2 แบบประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฉบับที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฉบับที่ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ฉบับที่ 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ฉบับที่ 7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ฉบับที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการ และประเมินฉบับที่ 9 แบบประเมินการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยาด้านผลผลิตของโครงการ (สำหรับนักเรียน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. การประเมินโครงการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบจำลองซิป(CIPP Model) ปีการศึกษา

2553 มีผลการประเมินดังนี้

1.1 ด้านความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

1.2 ด้านความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ มีระดับความ

เหมาะสมมากที่สุด

1.3 ด้านความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ แบ่งออกเป็น

1.3.1 ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

1.3.2 ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน มีระดับความเหมาะสมมาก

1.3.3 ขั้นประเมินผลและรายงาน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายใน แบ่งออกเป็น

1.4.1 ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการ ด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.30

1.4.2 ผลการปฏิบัติงานของครู ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แบ่งได้ดังนี้

1.4.2.1 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับการปฏิบัติมาก

1.4.2.2 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการ

เรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติมาก

1.4.2.3 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลตาม

สภาพจริงมีระดับการปฏิบัติมาก

1.4.2.4 การปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มีระดับการ

ปฏิบัติมาก

1.4.3 ความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก

1.4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู อยู่ใน

ระดับมาก

2. ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีดังนี้

2.1 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อโรงเรียน ได้รับรางวัลจำนวน 10 ครั้ง โดยได้รับรางวัลมากที่สุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 รางวัล

2.2 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีผู้บริหาร ได้รับรางวัล 5 ครั้ง โดยได้รับ

รางวัลมากที่สุดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 รางวัล

2.3 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อครู ได้รับรางวัล 129 ครั้ง โดยได้รับรางวัล

มากที่สุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 78 ครั้ง

2.4 ผลกระทบของโครงการนิเทศภายในที่มีต่อนักเรียน ได้รับรางวัล 210 ครั้ง โดยได้รับรางวัลมากที่สุดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 153 ครั้ง

2.5 ผลกระทบของการจัดกิจกรรมนิเทศภายในต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านเกณฑ์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์โดย ประมวล คิดควร : [8 พ.ย. 2560 เวลา 04:45 น.]
อ่าน [2249] ไอพี : 1.10.211.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,479 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 10,974 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

เปิดอ่าน 46,400 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 737 ครั้ง
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ

เปิดอ่าน 8,600 ครั้ง
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 13,956 ครั้ง
10 กิจที่ต้องทำ วันตรุษจีน
10 กิจที่ต้องทำ วันตรุษจีน

เปิดอ่าน 13,541 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 18,085 ครั้ง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง

เปิดอ่าน 8,990 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 14,585 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

เปิดอ่าน 20,556 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 13,459 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008

เปิดอ่าน 13,426 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย

เปิดอ่าน 36,719 ครั้ง
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก

เปิดอ่าน 40,604 ครั้ง
การทักทาย (Response) การตอบ
การทักทาย (Response) การตอบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,411 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 12,042 ครั้ง
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต

เปิดอ่าน 337,321 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 10,982 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 9,034 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ