ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาท

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน

บ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ผู้ประเมิน นายวิจารย์ อาจสาลี ผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์(CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คนคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 จำนวน 15 คนและผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 จำนวน 14 คน การรายงานการประเมินโครงการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการ

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ

3.1 การกำหนดนโยบาย

3.2 การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มเข็ง

3.3 การจัดการเรียนรู้

3.4 การนิเทศ กำกับ ติดตาม

3.5 การประเมินผลและปรับปรุง

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับการความสอคล้องของผลการดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้าน โคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

5. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามชนิดมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผ่านการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefifieient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น .924 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) นำเสนอข้อมูลโดยตารางวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL เป็นแบบประเมินตนเองของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)

¬ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL เป็นแบบประเมินตนเองของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม ปีการศึกษา 2559 กำหนดระยะเวลาการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และสิ้นสุด การประเมินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ที่เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผู้ประเมินใช้ค่าเฉลี่ยพื้นฐานโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2558 และหลังการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

สรุปผลการประเมินโครงการ

จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 หลังการดำเนินงาน จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จากการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านด้านสภาวะแวดล้อม รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคมไทยด้านการขาดแคลนครูผู้สอนในชนบท รองลงมา ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้น 2) วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสาม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 63 ว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ฯลฯ เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การสอน 2) วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 3) วัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองความต้องการทั้งครูและผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนได้รับข่าวสารที่ใหม่และรวดเร็วมากขึ้น

2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมในการจัดบุคลากรรับผิดชอบงานวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมในการจัดระบบการบริหารงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสาม ได้แก่ ความ เหมาะสมในการติดตั้งระบบรับและส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่ติดตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความเหมาะสมในการจัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษา

3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า

1) การกำหนดนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างชัดเจนรองลงมา ได้แก่ การร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสาม ได้แก่ การร่วมกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลอย่างเป็นระบบ

2) การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาทางไกลรองลงมา ได้แก่ การประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนเครือข่ายให้เข้มแข็ง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับสาม ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร การมีส่วนร่วมจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนที่ดำเนินการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ประสบผลสำเร็จ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

3) การจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูตรวจผลงานนักเรียน รองลงมา ได้แก่ มีการช่วยเหลือแนะนำและตอบคำถามในเนื้อหาสาระที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับสาม ได้แก่ 1) ครูเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนและ 2) ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางเวลาออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนรู้ไม่ทันตามการสอนของครูต้นทาง สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมและร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนต้นทางอย่างตั้งใจ

4) การนิเทศติดตาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาทางไกล รองลงมา ได้แก่ การกำหนดปฏิทินการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับสาม ได้แก่ โรงเรียนมีแผนการสรุปและรายงานผลการนิเทศ สำหรับข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

5) การประเมินผลและปรับปรุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการจัดการศึกษาทางไกล รองลงมา ได้แก่ นำข้อมูลจากการประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นแนวในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีต่อไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับสาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า

1) ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น รองลงมา ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้ สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนของโรงเรียนได้ และประสิทธิผลด้านความรู้ของนักเรียนเมื่อเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับสาม ได้แก่ สื่อประสมที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้ก่อให้เกิดประสิทธิผลด้านการเรียนรู้ และประสิทธิผลด้านความรู้ของนักเรียนเมื่อเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้น สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้สามารถแก้ปัญหาด้านเอกสาร หลักสูตร คู่มือครูที่ขาดแคลนได้

2) ด้านผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้ สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนของโรงเรียนได้ รองลงมา ได้แก่ สื่อประสมที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้ก่อให้เกิดประสิทธิผลด้านการเรียนรู้ และประสิทธิผลด้านความรู้ของนักเรียนเมื่อเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดอันดับสาม ได้แก่ ประสิทธิผลด้านความรู้ของนักเรียนเมื่อเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้

5. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า

1) ผลการทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดอันดับสาม ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2) ผลการทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.22 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของจังหวัด 40.85 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41.42 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 43.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า

กลุ่มสาระภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.58 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 53.67 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51.88 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 52.98

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.42 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 28.70 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31.11 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 34.59

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.33 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 37.05 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38.76 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 40.47

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.92 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด

39.28 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40.27 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 41.22

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.83 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 29.32 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31.11และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 34.59

สรุป จากผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ดังนั้น การดำเนินโครงการนี้จึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการตามที่ตั้งไว้

โพสต์โดย วิจารย์ : [29 พ.ย. 2560 เวลา 19:00 น.]
อ่าน [1088] ไอพี : 223.24.176.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ