ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักป

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)

ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ศึกษา นายสุเทพ สังข์วิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนปาโมกวิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ปีการศึกษา 2557

บทสรุปผลการประเมิน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2556-2557 2) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2556-2557 และ 3) สรุปแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ในปีการศึกษา 2556-2557 ประเมินโดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ปีการศึกษา 2556-2557 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 9 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์เนื้อหา การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา 2556-2557 และสถิติทดสอบที (t-test dependent) ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2556-2557

1.1 ผลการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้

1.1.1 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) มีความเหมาะสมในระดับมาก 1.1.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) มีความพร้อม ในระดับปานกลาง

1.1.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ส่วนผล การประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.50

1.1.4 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรของโรงเรียน มีความคิดเห็นว่าผลผลิต (Product) มีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน มีความคิดเห็นว่าผลผลิต (Product) มีการปฏิบัติในระดับมาก ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านผลผลิต (Product) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ได้คะแนน 3.95 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรของโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมาก นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ ต่อ การดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมาก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ ปานกลาง มีเจตคติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00

1.2 ผลการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2557

สรุปได้ดังนี้

1.2.1 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) มีความพร้อมในระดับมาก

1.2.2 ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.00

1.2.3 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรของโรงเรียน มีความคิดเห็นว่าผลผลิต (Product) มีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่าผลผลิต (Product) มีการปฏิบัติในระดับมาก ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านผลผลิต (Product) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ได้คะแนน 4.00 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรของโรงเรียนมีความ พึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมาก นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงในระดับมาก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก และมีเจตคติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30

2. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2556-2557 สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการเปรียบเทียบการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยปี 2556-2557 มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ปีการศึกษา 2556-2557

2.2.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ (Process) มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.3 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ปีการศึกษา 2556-2557

2.3.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต (Product) การดำเนินงานสถานศึกษาสถานศึกษาพอเพียง ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรของโรงเรียน มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.3.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต (Product) การดำเนินงานสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียง ของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2557 สูงกว่าปีการศึกษา 2556 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ

2.3.3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย คะแนนผลการประเมิน ปี 2556-2557 ในภาพรวม มีค่าสูงขึ้น

2.3.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรของโรงเรียนต่อการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.3.5 ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา2557 สูงกว่าปีการศึกษา 2556 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.3.6 ความรู้ความเข้าใจต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3.7 ระดับเจตคติที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2556-2557 สรุปได้ ดังนี้

3.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการกำหนดนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจน มีการดำเนินการโครงการ และกิจกรรมให้สอดรับ กับความต้องการของโรงเรียน มีการนำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการให้ดียิ่งขึ้นมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำผลการติดตามไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติการประจำปี การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำเป็นฐาน ประสานงานกับชุมชน นำข้อมูลที่เป็นปัญหาและจุดอ่อนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพมากที่สุด

3.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดทำหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องจัดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการวัดผลการเรียนรู้ จัดทำสื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการจัดทำเครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

3.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตามความสนใจของนักเรียน โดยยึดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินงานจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีการประชุมให้ความรู้สร้างความเข้าใจภายในโรงเรียน ให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งครูเข้าร่วมอบรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมาปฏิบัติในสถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม อย่างครบถ้วน มีการนิเทศ ติดตาม นำผลการพัฒนามาเผยแพร่ แก่บุคลากร และชุมชน เช่น การประชุมตามวาระต่างๆ

3.5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีความปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรและนักเรียน มีความสามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับศักยภาพของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการบริหารจัดการการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและภายนอก ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เห็นคุณค่า ยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย นายสุเทพ สังข์วิเศษ : [6 ธ.ค. 2560 เวลา 03:43 น.]
อ่าน [2024] ไอพี : 49.48.240.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ