ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาในการส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาอาชีว อนามัยและคว

ชื่อเรื่อง พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาในการส่งเสริมความสามารถการคิด

วิเคราะห์วิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 2001-1004

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

(The Development of Instructional Model based on Case Study to

enhance Critical Thinking Abilities of Students Occupational and

Safety The 2013 Curriculum Certificate of Vocational Education)

ผู้วิจัย นายไพฑูรย์ ยศเตา

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ในการส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กรณีศึกษาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ E1 /E2 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4) เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และลักษณะของผู้ที่มีการคิดวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใดยใช้กรณีศึกษา วิชาอาชีวอนามัยและความปลอด และ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 ห้องโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาทางด้านความปลอดภัย วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) เอกสารประกอบการสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4) แบบประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5) แบบประเมินคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดวิเคราะห์ของที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 6) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยนำเสนอเป็นรูปแบบการสอนพีซีเอเอสเอ็นอี (PCASNE Model) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์การสอน 3) กระบวนการสอน 4) ผลของการใช้รูปแบบการสอน ในส่วนของกระบวนการสอนประกอบด้วย กระบวนการ 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 : เตรียมการเรียน (Preparation : P) เป็นการเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องจัดเตรียมสิ่งต่าง ขั้นที่ 2 : นำเข้าสู่กรณีศึกษา (Case Presentation : C) เป็นการนำเข้าสู่กระบวนการเรียนด้วยกรณีศึกษา ขั้นที่ 3 : วิเคราะห์กรณีศึกษา ( Analysis : A ) การวิเคราะห์กรณีศึกษา ขั้นที่ 4 : แบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with Group : S ) การนำเสนอผลงาน แนวทางการวิเคราะห์ เป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ขั้นที่ 5 : สรรหาวิธีการแก้ไข (New Knowledge : N) เป็นการอภิปรายสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ และสรุปแนวทางการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและ ขั้นที่ 6 : การประเมินผล (Evaluation : E) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ประสิทธิผลของสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน ประกอบด้วย แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์ และ แบบประเมินคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดวิเคราะห์

2. ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในการส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าค่าประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย E1/ E2 เท่ากับ 79.46 / 78.82 สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้

3. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กรณีศึกษาในการส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.61 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 61

4. ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน การวิเคราะห์ในภาพรวมหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับสูง ( = 3.49) แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์สูง

5. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน การวิเคราะห์ในภาพรวมหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( = 4.32) แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดวิเคราะห์มาก

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โดยใช้กรณีศึกษา วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.50)

คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน, การเรียนด้วยกรณีศึกษา, การคิดวิเคราะห์

Abstract

The purposes of the study were : 1) to study and develop the learning activity styles by using case study in order to encourage the ability in Critical Thinking of the students who studied occupational health and safety 2) to stusdy the learning activities by using the case study of occupational health and safety to meet the E1/E2 efficiency accordance with the 80/80 criteria 3) to study the efficiency index of the students who studied through learning activities by using the case study of OHS 4) to assess the ability in Critical Thinking and the aspects of the students who had the Critical Thinking which took place from the learning activity styles by using the case study of OHS and 5) to assess the satisfaction of the students who studied through learning activities by using the case study of OHS the sample in this study were the first year certificate machine shop students of the first semester in the academic year 2017, Udonthani Technical College the office of Vocational Education comission.The method of cluster random sampling was used for the sample participants and a classroom was a random unit.

The tools for the study were : 1) the learning plan using the case study of the safety in OHS 2) the teaching handouts of OHS 3) the 100 – item achievement test of OHS with four multiple choices 4) The Critical Thinking ability assessment test for the students who studies OHS 5)The Critical Thinking characteristic assessment test for the students who studied OHS and 6) the satisfaction assessment test for the students who studies the learning activities used in data the case study of OHS. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation and percentage.

The study findings were as follows :

1) The development results of learning activity styles by using case study in order to encourage the ability in Critical Thinking of the students who studied OHS : The researcher presented. PCASNE Model which consisted of 4 factor – 1) the principle of the teaching models 2) the teaching objectives 3) the teaching process 4) the results of the teaching styles which the teaching processconsisted of 6 steps Step1 was preparation : P that was learning activities preparation. It was the duty of the teacher who prepared everything. Step 2 was the leading to the case presentation : c which led to the learning process by using the case study. Step 3 was case study Analysis = A which was analysing the case study. Step 4 was sharing with groups : S which was the work presentation, analytical methods and the group problem solving in the classroom which were the knowledge and experience share together with the share of learning Step 5 was new knowledge : N which was the essence discussion of learning units and the method summary which applied the knowledge for the job. Step 6 was evaluation : E which was the progress assessment of the students. The media and instrument efficiency which were used in learning and teaching activities consisted of the exercises, post-test, achievement tests, Critical Thinking ability assessment and personality assessment of the person who had the Critical Thinking.

2. The results of the student efficiency by using the case study in order to encourage the ability in Critical Thinking of OHS were as follows : the efficiency value (E1/E2) Arithmetic Mean was 79.46 / 78.82 In conclusion, The students who studied OHS by using the case study in order to encourage the ability in Critical Thinking in OHS, in the Vocational Education Certificate curriculum of 2013 reached the set criteria efficiency of 80/80

3. Learning effectiveness index of the students who studied by using case study in order to encourage the ability in Critical Thinking of OHS had effectiveness index of 0.61 which means the students, progress of 61 %

4. The analysed result of the ability in Critical Thinking in studying OHS by using the case study showed that after the experiment, the average score increased in every aspect. The mean was in a high level ( = 3.49) which showed that the students had high ability in analysis individualy.

5.The analysed results of the characteristic of Critical Thinking in studying OHS by using the case study revealed that after the experiment, the average score increased in every aspect. The mean as a whole was in a very high level ( = 3.42) which means the students had much characteristic of a person with Critical Thinking.

6. The results of the students satisfaction assessment on learning arrangement by using the case study in OHS showed that the students had the most satisfaction with the mean of 4.50 Individually.

Keywords: Instructional model, Case study Learning, Critical Thinhkink

โพสต์โดย ไพฑูรย์ ยศเตา : [19 ธ.ค. 2560 เวลา 11:23 น.]
อ่าน [2386] ไอพี : 182.232.28.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 52,409 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 16,192 ครั้ง
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

เปิดอ่าน 17,636 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

เปิดอ่าน 6,484 ครั้ง
จัดอันดับทุนมนุษย์
จัดอันดับทุนมนุษย์

เปิดอ่าน 9,277 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี

เปิดอ่าน 10,191 ครั้ง
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

เปิดอ่าน 15,091 ครั้ง
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 13,258 ครั้ง
คลิปฮ็อต "บัวขาว" ไล่ถลุง "ลี ซุง ฮุน" นักมวยโสมยับ แห่ชม 1.5 แสนวิวแล้ว
คลิปฮ็อต "บัวขาว" ไล่ถลุง "ลี ซุง ฮุน" นักมวยโสมยับ แห่ชม 1.5 แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 26,345 ครั้ง
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้

เปิดอ่าน 14,491 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน

เปิดอ่าน 10,054 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้

เปิดอ่าน 24,033 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 8,855 ครั้ง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง

เปิดอ่าน 16,000 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 20,902 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,368 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"

เปิดอ่าน 7,263 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น

เปิดอ่าน 12,522 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 7,962 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 21,263 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ