ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆร

รายงานการนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2559โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โดย นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

ที่ รายการประเมิน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปลผล

1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 92.80 4.64 ดีเยี่ยม

2 สาระสำคัญ 96.80 4.84 ดีเยี่ยม

3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 96.80 4.84 ดีเยี่ยม

4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 93.60 4.68 ดีเยี่ยม

5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 96.00 4.80 ดีเยี่ยม

6 สาระการเรียนรู้ 96.80 4.84 ดีเยี่ยม

7 กระบวนการเรียนรู้/ กิจกรรมการเรียนรู้ 89.60 4.48 ดีเยี่ยม

8 สื่อการจัดการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ 88.00 4.40 ดีเยี่ยม

เฉลี่ยรวม 93.80 4.64 ดีเยี่ยม

จากตาราง 1 สรุปได้ว่า การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 88.00 ค่าเฉลี่ย 4.40 มีค่าน้อยที่สุด และภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 93.80 ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ตาราง 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตการสอน

รายการ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปลผล

1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอน

1.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน 93.60 4.68 ดีเยี่ยม

1.2 จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน88.80 4.44 ดีมาก

1.3 จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 90.40 4.52ดีเยี่ยม

1.4 มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ 91.20 4.56 ดีเยี่ยม

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 93.60 4.68 ดีเยี่ยม

2.2 จัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 90.40 4.52 ดีเยี่ยม

2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง 91.20 4.56 ดีเยี่ยม

2.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะต่างๆ 88.80 4.44 ดีมาก

2.5 ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 89.60 4.48 ดีมาก

2.6 เลือกใช้เทคนิคการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน 88.00 4.40 ดีมาก

2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่ง 84.00 4.20 ดีมาก

2.8 เลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพื่อให้ทันเพื่อน 85.60 4.28 ดีมาก

2.9 ใช้การเสริมแรงตลอดการจัดกิจกรรมการรู้ 90.40 4.52 ดีเยี่ยม

2.10 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 88.80 4.44 ดีมาก

3. การใช้สื่อเทคโนโลยี

3.1 สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 92.00 4.60 ดีเยี่ยม

3.2 สื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 90.40 4.52 ดีเยี่ยม

3.3 ครูใช้สื่อการสอนเหมาะสมถูกต้อง คุ้มค่า 89.60 4.48 ดีมาก

4. การจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน

4.1 จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 92.00 4.60 ดีเยี่ยม

4.2 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 93.60 4.68 ดีเยี่ยม

4.3 ครูให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน 93.60 4.68 ดีเยี่ยม

4.4 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน 86.40 4.32 ดีมาก

5. การประเมินผล

5.1 ประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน 88.40 4.40 ดีมาก

5.2 ประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน 89.60 4.48 ดีมาก

5.3 ประเมินศักยภาพนักเรียนหลังเรียน 91.20 4.56 ดีเยี่ยม

5.4 ใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง 88.80 4.44 ดีมาก

5.5 ผลการเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

88.00 4.40 ดีมาก

เฉลี่ยรวม 89.91 4.49 ดีมาก

จากตาราง 2 สรุปได้ว่า น้อยที่สุดคือประเด็นการเลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพื่อให้ทันเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 85.60 มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับดีมาก และภาพรวมรวมคิดเป็นร้อยละ 89.91 มีค่าเฉลี่ย 4.49อยู่ในระดับดีมาก

ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. การเตรียมการก่อนสอนและแผนการจัดการเรียนรู้

ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลาง และอ่อน เตรียมแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เอกสารประกอบ แบบประเมิน เทคนิคการสอน อุปกรณ์ฝึก อุปกรณ์ทดลอง เพื่อเตรียมความพร้องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สุด

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ เช่น แบบเดี่ยว แบบคู่ และ แบบกลุ่ม นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสร้างแรงจูงด้วย เกมส์ เพลง วีดีโอ การเล่าเรื่อง เป็นต้น ใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ ลงมือปฏิบัติจริง การทดลอง การสาธิต การระดมสมอง การนำเสนอ ซักถาม สรุป โดยใช้โครงงาน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชิ้นงาน ภาระงานตลอดจนเผยแพร่ผลงานซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

ใช้สื่อการสอนเน้นเทคโนโลยี Internet การสืบค้น Youtube Multimedia อุปกรณ์ประกอบ เช่น Projector, Visualizer , ชุดฝึกปฏิบัติ และอื่น ๆที่เหมาะสมกับผู้เรียน

4.การจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน

การจัดป้ายความรู้ บอร์ด มุมค้นคว้า นิทรรศการ ผลงานนักเรียน รักษาความสะอาด สภาพห้องปลอดโปร่ง ครูเอาใจใส่นักเรียนให้มีความเสมอภาค สามัคคี ปลอดภัย และส่งเสริมเจคติที่ดีต่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันผลงาน เป็นพี่เลี่ยง เป็นโค้ชการ ให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้เรียน

5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

.ใช้การประเมินตามสภาพจริงโดยใช้ แบบวัด แบบทดสอบ ประเมินชิ้นงาน ภาระงาน ชิ้นงาน สมุด โดยประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน ครูประเมิน และประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบางกิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้องตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

ผลการสังเคราะห์การสังเกตและบันทึกตามประเด็นคำถามตามแบบนิเทศ 3

1.เป้าหมายของเรื่องที่สอนคืออะไร

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ แจกแจง ทำนายเหตุการณ์ สรุป ประเมินค่า อธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ประยุกต์ใช้ตามสภาพจริงในชีวิตประจำวันได้

2. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเป็นอย่างไร

ครูใช้ บัตรคำ รูปภาพ วีดีโอ การสอบทานความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ การเล่าเรื่อง การถามตอบ การใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างการ ซึ่งทำให้นักเรียนตื่นตัว กระตือรือร้น และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้

3. พฤติกรรมของครูระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร

ครูเป็นพี่เลี้ยง เป็นโค้ช เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ชี้ชวน กระตุ้น ด้วยคำถาม สะท้อนการเรียนรู้ วางแผนการทำงาน สังเกต ให้กำลังใจ เก็บข้อมูล กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นแบบอย่างในการใช้เหตุผลเพื่ออธิบาย สรุป นำเสนอในการทำกิจกรรมนั้น ๆ

4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีอะไรบ้าง

ใช้การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จริงใกล้ตัวที่เหมาะสม การปฏิบัติจริงการใช้แผนผังความคิดสรุปความคิดเห็น ใช้กิจกรรมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้โครงการ IS ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร

กิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมทดลอง กระบวนการวิจัย การแสดงออกทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะชำนาญการแล้วสามารถถ่ายทอด หรือเผยแพร่ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ร่วมจักนิทรรศการ แผ่นพับ จดหมายข่าว Website เป็นต้น

6. การจัดการเรียนรู้ มีการใช้คำถามประเภทใช้ความคิด ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตอบอย่างทั่วถึงอย่างไร กิจกรรมกลุ่มโดยทุกคนได้ซักถาม ตอบ บันทึก สังเกต ลงมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บัตรกิจกรรมถามตอบ หรือใบงาน สถานการณ์ โครงงาน การสะท้อนบทเรียนด้วยคำถาม Who What Where When Why How การใช้เหตุ ผล การอนุมาน การทำนายสมมุติฐาน การสรุปรายงานผล

7.พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไร

นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม แววตาสงสัย ซักถาม

8. จุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการการใช้เทคโนโลยี เน้นการปฏิบัติและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อความคงทนการเรียนรู้

9.จุดอ่อน/พฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง

นักเรียนชายให้ความร่วมมือด้วยดีในกิจกรรมพลศึกษาแต่นักเรียนหญิงให้ความร่วมมืออย่างยิ่งในการปฏิบัตินาฏศิลป์ บางรายวิชานักเรียนบางคนได้พูดน้อย ขาดความมั่นในในการแสดงความคิดเห็น ขาดอุปกรณ์ทดลองในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขาดวัสดุฝึกกลุ่มวิชาเกษตรกรรม เป็นต้น

10.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร

ประสบความสำเร็จร้อยละ 80 ขึ้นไปจากการประเมินที่หลากหลายวิธีการ

โพสต์โดย แดง : [24 ธ.ค. 2560 เวลา 09:15 น.]
อ่าน [2337] ไอพี : 110.78.148.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,350 ครั้ง
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว

เปิดอ่าน 10,658 ครั้ง
  อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์
อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์

เปิดอ่าน 440 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 10,274 ครั้ง
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว

เปิดอ่าน 7,517 ครั้ง
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......

เปิดอ่าน 21,062 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 10,536 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 16,920 ครั้ง
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อ

เปิดอ่าน 13,535 ครั้ง
แว่นกันแดดแฟชั่น สวย เสี่ยง
แว่นกันแดดแฟชั่น สวย เสี่ยง

เปิดอ่าน 17,615 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 12,027 ครั้ง
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี

เปิดอ่าน 7,991 ครั้ง
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว

เปิดอ่าน 10,436 ครั้ง
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ

เปิดอ่าน 15,588 ครั้ง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง

เปิดอ่าน 22,109 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,428 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา

เปิดอ่าน 10,154 ครั้ง
อยากรู้มั้ยว่าทำไม ? คนไทยถึงรักพระเจ้าแผ่นดิน
อยากรู้มั้ยว่าทำไม ? คนไทยถึงรักพระเจ้าแผ่นดิน

เปิดอ่าน 11,586 ครั้ง
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค

เปิดอ่าน 22,888 ครั้ง
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์

เปิดอ่าน 11,707 ครั้ง
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ