ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางรอฮานา แยนา

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนราชพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ปีที่ทำการวิจัย 2558

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 8 คน โดยเลือกทั้งหมดเป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.21/82.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

ผู้รายงานต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ไว้เป็นอย่างสูง ที่กรุณาชี้แนะแนวทาง และให้คำปรึกษาแนะนำ และขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่ได้ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรายงานการวิจัยตลอดจนให้ข้อคิดต่างๆ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์

ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนเพื่อนครูและบุคคลใกล้ชิดที่คอยเป็นกำลังใจและขอขอบใจนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีส่วนร่วมในการทดลองและเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยไว้ ณ โอกาสนี้

นางรอฮานา แยนา

โรงเรียนราชพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

สารบัญ

บทคัดย่อ............................................................................................................................ ก

กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................. ข

สารบัญ.............................................................................................................................. ค

สารบัญตาราง.................................................................................................................... จ

บทที่ 1 บทนำ........................................................................................................... 1

ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา............................................................... 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย............................................................................. 3

ขอบเขตของการวิจัย.................................................................................... 3

นิยามศัพท์เฉพาะ......................................................................................... 5

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัย................................................................ 5

กรอบการวิจัย.............................................................................................. 6

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.................................................................... 7

หลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)....................... 7

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรียน.......................................... 26

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.................... 41

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ............................................................ 46

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง....................................................................................... 51

บทที่ 3 การดำเนินการ.............................................................................................. 60

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง........................................................................... 60

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย................................................................................. 60

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.............................................................................. 61

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย........................................................ 61

การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................ 68

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล............................... 69

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.............................................................................. 74

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................... 75

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ................................................................. 79

วัตถุประสงค์ของการวิจัย............................................................................... 79

ขอบเขตของการวิจัย...................................................................................... 79

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย................................................................................ 80

การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................... 81

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล........................................................................... 82

อภิปรายผล................................................................................................... 82

ข้อเสนอแนะ................................................................................................. 86

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 87

ภาคผนวก .................................................................................................................... 93

ภาคผนวก ก................................................................................................ 94

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย........................................................ 102

ภาคผนวก ค การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ............................................ 113

ภาคผนวก ง ผลการศึกษา.......................................................................... 146

ภาคผนวก จ การเผยแพร่ผลงาน................................................................ 153

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 แสดงโครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24

2 แสดงผลประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 75

3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน และค่า t-test แบบ Paired Sample 76

4 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน 77

5 สรุปผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเอกสารประกอบการเรียน 116

6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 119

7 สรุปผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 137

8 แสดงอัตราส่วนของผู้ตอบถูก อัตราส่วนของผู้ตอบผิดและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 138

9 ผลการวิเคราะห์รายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 140

10 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อเอกสารประกอบการเรียน 144

11 แสดงผลประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองแบบเดี่ยว 147

12 แสดงผลประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองแบบกลุ่มย่อย 147

13 แสดงผลประสิทธิภาพ E1 และ E2 ของนักเรียนกลุ่มทดลองภาคสนาม 148

14 แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชพัฒนา ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 150

15 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนจากเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 152

โพสต์โดย นา : [3 ม.ค. 2561 เวลา 10:30 น.]
อ่าน [1749] ไอพี : 171.7.251.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ