ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง)

สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ผู้รายงาน กฤตยา ใจเฉื่อย

ปีที่ประเมิน 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1.) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ (2.) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร ระยะเวลา ในการดาเนินงาน ความพอเพียงของงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการโครงการ (3.) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการเกี่ยวกับการดาเนินงานของกิจกรรมที่ดาเนินการตามภารกิจของโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ (4.) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของโครงการตามวัตถุประสงค์ (5.) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประชากรที่ใช้ประเมินประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและผู้เรียนที่กาลังศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) ปีการศึกษา 2559 โดยจาแนกประชากรผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการได้ ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอนในสถานศึกษา จานวน 20 คน ผู้เรียน จานวน 252 คน และผู้ปกครองผู้เรียน จานวน 252 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 5 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการรักการอ่านตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ฉบับที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการรักการอ่าน ฉบับที่ 3 แบบประเมินกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณ์ครูผู้เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน และฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เข้า โครงการรักการอ่าน เครื่องมือมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีความเชื่อมั่นระหว่าง 0.92 – 0.98

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การกาหนดเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีครู บุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการของโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการนิเทศ ควบคุม กากับติดตามและตรวจสอบการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต

4.1 ผลผลิตของโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบล กาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมโครงการตรงกับความต้องการ และความพึงพอใจกิจกรรมว่างจากงานอ่านทุกคน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนที่เกิดจากโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตั้งใจฟังครูอธิบาย พูดแนะนา ฯลฯ อยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมว่างจากงานอ่านทุกคน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมตะกร้าความรู้ของครูตอนเช้า กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมพี่แนะน้องทา พี่นาน้องตาม กิจกรรมชวนมาอ่าน วานมาฟัง และกิจกรรมนิทานหุ่นมือ

4.4 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่าน อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการสัมภาษณ์ครู

1. ด้านปัจจัยนาเข้า ครูให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสม สามารถพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านออกเขียนได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของครูที่ต้องการหาวิธีการให้เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีรูปแบบกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ สามารถปฏิบัติได้ วัดผลและประเมินผลได้จริง

2. ด้านกระบวนการ ครูให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการได้ดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ให้คาปรึกษา แนะนา ทบทวนกิจกรรมการดาเนินงานแก่ผู้เรียน ส่งผลต่อผู้เรียนในระดับมาก มีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการอ่านในระดับต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียน มีกระบวนการทางานตามขั้นตอน กาหนดการปฏิทินที่วางไว้ มีการนิเทศติดตามการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่ได้ดีทั้งกับผู้เรียนและผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการอยู่ในระดับมาก ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการควรมีการจัดอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อประเมินผลการส่งเสริมการอ่านของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ไม่เพียงแค่จัดกิจกรรมตามโครงการเท่านั้นแต่ควรจัดให้มีการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนเพิ่มเติม

3. ด้านผลผลิต ครูให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า กิจกรรมโครงการรักการอ่านโรงเรียน เทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) เป็นการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมและด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้รับการยอมรับในระดับเห็นด้วยมากโดยได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการอ่านของครูที่จะส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีการกาหนดเป็นนโยบายหลักของสถานศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปการณ์ให้ครูพัฒนากระบวนการส่งเสริมการอ่านที่รับผิดชอบ ให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มจากที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการอ่านในระดับเห็นด้วยมาก มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น การมีส่วนมีการประชุมในการทางานร่วมกัน มีการจัดการในการดูแลผู้เรียนในการทากิจกรรมอย่างใกล้ชิด

4. ด้านข้อมูลย้อนกลับ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการรักการอ่านโรงเรียน เทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านผู้บริหาร พบว่าให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ให้คาแนะนา ปรึกษา นิเทศติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทาให้ครูทางานด้วยความมั่นใจและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ครูสามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง มีการวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ติดตามและรายงานผลเป็นระยะ ด้านครู พบว่ากิจกรรมโครงการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ส่งเสริมการอ่านให้ผู้เรียนตระหนักและรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้รับการยอมรับเป็นผู้นาทางวิชาการเป็นเครื่องมือในการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ด้านผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีทักษะและกระบวนการอ่านเพิ่มขึ้น รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ

ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน

1. ความพึงพอใจกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจากครูผู้สอนภาษาไทยเป็นผู้ให้คาปรึกษา แนะนา เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเกิดความสนุกสนาน อยากเรียนรู้และได้ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจา ขณะเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกเพลิดเพลิน มีความภาคภูมิใจเพราะทาให้อ่าน

หนังสือได้คล่องขึ้น กิจกรรมโครงการรักการอ่านช่วยให้ผู้เรียนอ่านคล่องและอ่านเร็วขึ้น เขียนสะกดคาได้คล่องและถูกต้อง ฟังและจับใจความได้มากขึ้น โดยกิจกรรมโครงการที่ผู้เรียนชอบมากที่สุด คือ กิจกรรมว่างจากงานอ่านทุกคน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมตะกร้าความรู้ของครูตอนเช้า กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมพี่แนะน้องทา พี่นาน้องตาม กิจกรรมชวนมาอ่าน วานมาฟัง และกิจกรรมนิทานหุ่นมือ ตามลาดับ

2. พฤติกรรมการอ่านของผู้เรียนที่ได้จากกิจกรรมรักการอ่าน เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบล กาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า หลังจากผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ผู้เรียนมีพฤติกรรมการอ่านที่ดีขึ้น โดยผู้เรียนมีการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น ได้รับคาแนะนาและการทบทวนบทเรียนจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องที่อ่าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านโดยการซื้อหนังสืออ่านเพิ่มขึ้น อ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น สนใจใบงานใบความรู้ที่ครูให้อ่านมากขึ้น เปิดพจนานุกรมค้นหาความหมาย ซักถามครูผู้สอนและตอบคาถามเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังเกิดความภาคภูมิใจในการอ่านออกเขียนคล่องของตนเอง โดยสนใจเข้าเรียนตรงเวลา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่และมีการจดบันทึกเรื่องที่อ่าน

3. นิสัยรักการอ่านของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า ผู้เรียนอ่านหนังสือเรียนบ่อยครั้งขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้ผู้เรียนยังอ่านหนังสืออื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนเพิ่มขึ้น คือ นิทาน การ์ตูน ทายปัญหา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสารและหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไป ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างมาอ่านหนังสือมากขึ้น เข้าห้องสมุดโรงเรียนเป็นประจาทุกวันหลังเลิกเรียนและพักกลางวัน โดยสถิติการยืม-คืนหนังสือของผู้เรียนแต่ละคนในห้องสมุดโรงเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เล่มต่อภาคเรียน

โพสต์โดย กฤตยา ใจเฉื่อย : [10 ม.ค. 2561 เวลา 12:20 น.]
อ่าน [2428] ไอพี : 1.0.240.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,693 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 80,938 ครั้ง
โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติ

เปิดอ่าน 15,778 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!

เปิดอ่าน 14,723 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 46,139 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 9,733 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 20,234 ครั้ง
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!

เปิดอ่าน 10,710 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 134,047 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

เปิดอ่าน 31,019 ครั้ง
ทำไมหยดน้ำจึงกลิ้งบนใบบัวได้
ทำไมหยดน้ำจึงกลิ้งบนใบบัวได้

เปิดอ่าน 21,695 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เปิดอ่าน 29,987 ครั้ง
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 9,320 ครั้ง
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ
ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ

เปิดอ่าน 17,056 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 10,982 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,399 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 25,249 ครั้ง
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์

เปิดอ่าน 14,737 ครั้ง
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร

เปิดอ่าน 40,451 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 9,041 ครั้ง
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ