ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ ของเด็กปฐมว

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ที่ได้รับการจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : สุกัญญา ศรีธิแก้ว

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี เป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่

การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 30 กิจกรรมและแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก จำแนกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 4 รายการรวมเป็น 16 รายการ มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้แบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนครบ 30 กิจกรรมจึงทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นนำข้อมูลไปคำนวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 สัปดาห์สูงขึ้น จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1-10 ด้าน

การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตามีคะแนนเฉลี่ย 1.73 2.00 2.15 2.42 2.57 2.68 2.73 2.84 2.89 และ 3.00 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.50 ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็ก มีคะแนนเฉลี่ย 1.73 1.94 2.05 2.26 2.42 2.52 2.68 2.78 2.94 และ 3.00 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.44 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก มีคะแนนเฉลี่ย 1.52 1.89 2.00 2.10 2.26 2.42 2.57 2.68 และ 2.84 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.32 ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็กมีคะแนนเฉลี่ย 1.47 1.68 1.84 2.00 2.10 2.26 2.42 2.57 2.68 และ 2.84 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.19 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กจำแนกเป็นรายด้านมีลักษณะของการพัฒนาเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 อย่างต่อเนื่อง เมื่อสรุปผลเป็นรายสัปดาห์พบว่า สัปดาห์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 1.61 คิดเป็นร้อยละ 53.67 สัปดาห์ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.88 คิดเป็นร้อยละ 62.67 สัปดาห์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.01 คิดเป็นร้อยละ 67.00 สัปดาห์ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 2.19 คิดเป็นร้อยละ 73.00 สัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 คิดเป็นร้อยละ 78.00 สัปดาห์ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 2.47 คิดเป็นร้อยละ 82.33 สัปดาห์ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 คิดเป็น ร้อยละ 86.67 สัปดาห์ที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 2.72 คิดเป็นร้อยละ 90.67 สัปดาห์ที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 คิดเป็นร้อยละ 94.67 สัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 คิดเป็นร้อยละ 97.67 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงขึ้นทุกสัปดาห์

2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 7.53 คิดเป็นร้อยละ 62.75 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 11.21 คิดเป็นร้อยละ 93.42 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 30.67 ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 8.47 คิดเป็นร้อยละ 70.58 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 10.84 คิดเป็นร้อยละ 90.33 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 2.37 คิดเป็นร้อยละ 19.75 ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 8.74 คิดเป็นร้อยละ 72.83 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 11.26 คิดเป็นร้อยละ 93.83 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 2.52 คิดเป็นร้อยละ 21.00 ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 8.58 คิดเป็นร้อยละ 71.50 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 10.89 คิดเป็น ร้อยละ 90.75 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 2.31 คิดเป็นร้อยละ 19.25 ในภาพรวมก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.33 คิดเป็น ร้อยละ 69.42 หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 11.05 คิดเป็นร้อยละ 92.10 ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 2.72 คิดเป็นร้อยละ 22.68 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงขึ้นทุกด้าน

โพสต์โดย สุกัญญา : [21 ม.ค. 2561 เวลา 13:54 น.]
อ่าน [2489] ไอพี : 119.42.96.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 95,504 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 29,811 ครั้ง
เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย

เปิดอ่าน 10,221 ครั้ง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 22,271 ครั้ง
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers

เปิดอ่าน 22,399 ครั้ง
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?

เปิดอ่าน 23,139 ครั้ง
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ

เปิดอ่าน 62,607 ครั้ง
กาลามสูตร
กาลามสูตร

เปิดอ่าน 13,568 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน

เปิดอ่าน 12,789 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เปิดอ่าน 17,710 ครั้ง
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย

เปิดอ่าน 14,881 ครั้ง
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร
1 กันยายน วันรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร

เปิดอ่าน 8,845 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 23,513 ครั้ง
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน

เปิดอ่าน 23,092 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 1...ไหว้ครู
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 1...ไหว้ครู

เปิดอ่าน 24,056 ครั้ง
แก๊สน้ำตา คืออะไร
แก๊สน้ำตา คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 26,729 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล

เปิดอ่าน 7,235 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 265,906 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 15,683 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"

เปิดอ่าน 87,020 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ