ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โดยจัดกิ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนบ้านหก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : กรรณิการ์ จรัสอารีกุล

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การจับคู่ การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่และการนับจำนวน ระหว่างการจัดกิจกรรม

เกมการศึกษา ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนบ้านหก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การจับคู่ การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่และการนับจำนวน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนบ้านหก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 5 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 30 กิจกรรมและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ทักษะ ประกอบด้วย การจับคู่ การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่และการนับจำนวนจำนวน 20 ข้อ มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จนครบ 10 สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ได้ทำการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จนครบ 10 สัปดาห์และทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้ชุดเดียวกันกับที่ได้ทำการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เกมการศึกษาจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมโดยนำเสนอในรูปแบบตารางและภาพประกอบ คำบรรยาย

ผลการศึกษา พบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจำนวน 10 สัปดาห์สูงขึ้น จากการประเมินรายสัปดาห์ในภาพรวมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 พบว่าแต่ละสัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1.20 1.55 1.70 2.05 2.20 2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 จะเห็นว่าในภาพรวมมีผลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ เมื่อจำแนกเป็นรายทักษะสัปดาห์ที่ 1-10 พบว่า การจับคู่ มีคะแนนเฉลี่ย 1.40 1.80 2.00 2.20 2.20 2.40 2.60 2.60 2.80 3.00 มีผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้น คงที่และเพิ่มขึ้น การเรียงลำดับ มีคะแนนเฉลี่ย 1.20 1.40 1.80 2.00 2.20 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 มีผลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้น คงที่และเพิ่มขึ้น การจัดหมวดหมู่ มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.60 2.80 มีผลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้น คงที่และเพิ่มขึ้น การนับจำนวน มีคะแนนเฉลี่ย 1.20 1.60 1.80 2.20 2.40 2.60 2.60 2.80 3.00 3.00 มีผลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นและคงที่ แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สูงขึ้นทุกสัปดาห์ทั้งภาพรวมและรายด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษา (จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม) หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา คือ การจับคู่ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.80 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.00 คิดเป็นร้อยละ 20.00 การเรียงลำดับ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.20 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.80 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.60 คิดเป็นร้อยละ 32.00 การจัดหมวดหมู่ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.60 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.60 คิดเป็นร้อยละ 32.00 การนับจำนวน ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนน 3.80 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.20 คิดเป็นร้อยละ 24.00 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังพบว่าหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.45 คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.35 คิดเป็นร้อยละ 27.00 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2

โพสต์โดย กรรณิการ์ : [21 ม.ค. 2561 เวลา 14:32 น.]
อ่าน [1896] ไอพี : 119.42.96.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ