ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือ

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 (อายุ 4-5 ขวบ) โรงเรียนบ้านเวียงพาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสุพินยา ปัญญาไชย

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ในการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 (อายุ 4-5 ขวบ) เป็นรายสัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 (อายุ 4-5 ขวบ) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 30 กิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ

ของเด็กปฐมวัย มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจนครบ 10 สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ได้ทำการสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ จนครบ 10 สัปดาห์และทำการสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือชุดเดียวกันกับที่ได้ทำการประเมินก่อนการจัดกิจกรรม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความร่วมมือก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมโดยนำเสนอในรูปแบบตารางและภาพประกอบคำบรรยาย

ผลการศึกษา พบว่า

1. พฤติกรรมความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 (อายุ 4-5 ขวบ) ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 10 สัปดาห์ จำแนกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน สัปดาห์ที่ 1-10 พบว่า ด้านการเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย 1.71 1.86 2.07 2.25 2.46 2.54 2.68 2.79 2.93 3.00 สรุปภาพรวมด้านการเล่นเกมร่วมกับผู้อื่นมีค่าเฉลี่ย 2.43 ระดับพอใช้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

สูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย 1.67 1.75 1.96 2.11 2.25 2.39 2.57 2.71 2.86 3.00 สรุปภาพรวมด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันมีค่าเฉลี่ย 2.33 ระดับพอใช้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการรอคอยตามลำดับก่อนหลังมีค่าเฉลี่ย 1.46 1.64 1.75 1.89 2.04 2.21 2.36 2.57 2.71 2.93 สรุปภาพรวมด้านการรอคอยตามลำดับก่อนหลังมีค่าเฉลี่ย 2.16 ระดับพอใช้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นทุกสัปดาห์ ด้านการเป็นผู้นำ ผู้ตามในการเล่นเกม มีค่าเฉลี่ย 1.54 1.61 1.71 1.82 1.96 2.14 2.25 2.43 2.61 2.86 สรุปภาพรวมด้านการเป็นผู้นำผู้ตามในการเล่นเกมมีค่าเฉลี่ย 2.09 ระดับพอใช้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นทุกสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความร่วมมือมีการพัฒนาสูงขึ้นทุกสัปดาห์เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. พฤติกรรมความร่วมมือจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล

ปีที่ 2/2 (อายุ 4-5 ขวบ) โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษาหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา คือ การเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.64 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.00 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.36 คิดเป็นร้อยละ 45.33 การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.64 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.00 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.36 คิดเป็นร้อยละ 45.33 การรอคอยตามลำดับก่อนหลัง ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.43 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.93 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.50 คิดเป็นร้อยละ 50.00 การเป็นผู้นำผู้ตามในการเล่นเกม ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.50 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.93 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.43 คิดเป็นร้อยละ 47.67 โดยภาพรวมพฤติกรรมความร่วมมือหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา คือ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.97 คิดเป็นร้อยละ 99.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.55 คิดเป็นร้อยละ 51.67 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.42 คิดเป็นร้อยละ 47.32แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความร่วมมือมีการพัฒนาสูงขึ้นทุกสัปดาห์เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โพสต์โดย สุพินยา : [21 ม.ค. 2561 เวลา 14:40 น.]
อ่าน [2395] ไอพี : 119.42.96.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,096 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 30,715 ครั้ง
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 15,833 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 17,057 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 9,911 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 12,944 ครั้ง
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google

เปิดอ่าน 24,775 ครั้ง
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

เปิดอ่าน 14,149 ครั้ง
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ

เปิดอ่าน 26,768 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 16,240 ครั้ง
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN

เปิดอ่าน 22,801 ครั้ง
หีบพระศพ
หีบพระศพ

เปิดอ่าน 10,095 ครั้ง
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด

เปิดอ่าน 28,234 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 14,984 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 20,668 ครั้ง
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,453 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 9,019 ครั้ง
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

เปิดอ่าน 13,231 ครั้ง
คู่มือหาความสุข
คู่มือหาความสุข

เปิดอ่าน 10,326 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556

เปิดอ่าน 10,889 ครั้ง
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ