ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ผู้วิจัย นายจักราวุธ ถือคุณ ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้เป็นการรายงานผลการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ในประเด็นผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมและการ ด าเนินงาน คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจ ที่มีต่อการด าเนินงานของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ดังนี้ ปี การศึกษา 2558 จ านวนรวมทั้งสิ้น 187 คน และปีการศึกษา 2559 จ านวนรวมทั้งสิ้น 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผล ได้แก่ คู่มือด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนา แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสอบถามปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ 1. ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม มี กระบวนการบริหารจัดการแบบ PDCA ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) พบว่า สภาพของการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในปัจจุบันมีลักษณะที่น่าเป็นห่วง สมควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือท าการป้องกันมิให้เลวร้ายยิ่งขึ้นกับเยาวชนรุ่นหลัง และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า การ จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจ านวน 597 คน และครูจ านวน 27 คน โดยเห็นว่ามีปัญหาใน เรื่องประชาชนขาดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ สอดแทรกหรือสอนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนมากนัก ขาดการ ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนและขาดทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมมีความต้องการมาก คิดเป็นร้อยละ 85.56 และควรใช้วิธีการในการ ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนสูงที่สุด คือ จัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 41.71 ผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ ปก ค าน า ค าชี้แจง สารบัญ เนื้อหาสาระส่วนที่ 1 นโยบาย และความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ส่วนที่ 3 แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ และส่วนที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล บรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่ง มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 4.43) ขั้นปฏิบัติ (Do) พบว่า มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแผนที่วางไว้ จัดบรรยากาศ จัดทรัพยากร ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พัฒนาบุคลากรให้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม การให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม และการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม ขั้นตรวจสอบข้อมูลหรือประเมินผล (Check) พบว่า สภาพการด าเนินงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมที่มีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X= 4.23) ขั้นการน าผลการประเมินไปใช้ (Act) พบว่า น าเสนอผลการวิจัยเป็นรายงานและ จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการ ชื่อ “รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม” 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน พบว่า ปีการศึกษา 2549 – 2550 นักเรียนมีจัดท าโครงงานคุณธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ จ านวน 8 โครงงาน คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.63) ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.50) และ ปัญหาอุปสรรคและข้อ เสนอแนะในการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการขาดความ ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย งบประมาณในการด าเนินการมีน้อย และครูผู้สอนบางส่วนยังไม่ได้จัดการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ส่วนข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ คือ มีการ ก าหนดกิจกรรมหลักที่โรงเรียนต้องด าเนินการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โรงเรียนต้องมี มาตรการในการก ากับดูแลงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจริยธรรม โรงเรียนควรจัดหาสื่อการเรียนการ สอนในการจัดกิจกรรมจริยธรรม และควรมีการประเมิน ตดิตาม รายงานผลการจัดกิจกรรม

โพสต์โดย changnoi : [9 ก.พ. 2561 เวลา 12:45 น.]
อ่าน [2794] ไอพี : 223.205.249.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,565 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 16,997 ครั้ง
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?

เปิดอ่าน 34,813 ครั้ง
คำนาม
คำนาม

เปิดอ่าน 9,456 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?

เปิดอ่าน 15,110 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51

เปิดอ่าน 7,922 ครั้ง
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 11,607 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 13,110 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 14,043 ครั้ง
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ

เปิดอ่าน 7,745 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 1,131 ครั้ง
ความหวาน มีประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับปริมาณ
ความหวาน มีประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับปริมาณ

เปิดอ่าน 19,017 ครั้ง
MV เพลง รางวัลของครู
MV เพลง รางวัลของครู

เปิดอ่าน 10,387 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 22,341 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

เปิดอ่าน 35,577 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 40,307 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
เปิดอ่าน 9,113 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์
เปิดอ่าน 26,160 ครั้ง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง
เปิดอ่าน 16,903 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เปิดอ่าน 7,812 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ