ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ผู้วิจัย นายจักราวุธ ถือคุณ ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้เป็นการรายงานผลการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ในประเด็นผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมและการ ด าเนินงาน คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจ ที่มีต่อการด าเนินงานของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ดังนี้ ปี การศึกษา 2558 จ านวนรวมทั้งสิ้น 187 คน และปีการศึกษา 2559 จ านวนรวมทั้งสิ้น 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผล ได้แก่ คู่มือด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนา แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสอบถามปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ 1. ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม มี กระบวนการบริหารจัดการแบบ PDCA ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) พบว่า สภาพของการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในปัจจุบันมีลักษณะที่น่าเป็นห่วง สมควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือท าการป้องกันมิให้เลวร้ายยิ่งขึ้นกับเยาวชนรุ่นหลัง และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า การ จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจ านวน 597 คน และครูจ านวน 27 คน โดยเห็นว่ามีปัญหาใน เรื่องประชาชนขาดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ สอดแทรกหรือสอนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนมากนัก ขาดการ ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนและขาดทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมมีความต้องการมาก คิดเป็นร้อยละ 85.56 และควรใช้วิธีการในการ ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนสูงที่สุด คือ จัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 41.71 ผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ ปก ค าน า ค าชี้แจง สารบัญ เนื้อหาสาระส่วนที่ 1 นโยบาย และความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ส่วนที่ 3 แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ และส่วนที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล บรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่ง มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 4.43) ขั้นปฏิบัติ (Do) พบว่า มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแผนที่วางไว้ จัดบรรยากาศ จัดทรัพยากร ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พัฒนาบุคลากรให้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม การให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม และการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม ขั้นตรวจสอบข้อมูลหรือประเมินผล (Check) พบว่า สภาพการด าเนินงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมที่มีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X= 4.23) ขั้นการน าผลการประเมินไปใช้ (Act) พบว่า น าเสนอผลการวิจัยเป็นรายงานและ จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการ ชื่อ “รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม” 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย โครงงานคุณธรรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน พบว่า ปีการศึกษา 2549 – 2550 นักเรียนมีจัดท าโครงงานคุณธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ จ านวน 8 โครงงาน คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.63) ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.50) และ ปัญหาอุปสรรคและข้อ เสนอแนะในการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการขาดความ ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย งบประมาณในการด าเนินการมีน้อย และครูผู้สอนบางส่วนยังไม่ได้จัดการ เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ส่วนข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ คือ มีการ ก าหนดกิจกรรมหลักที่โรงเรียนต้องด าเนินการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โรงเรียนต้องมี มาตรการในการก ากับดูแลงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจริยธรรม โรงเรียนควรจัดหาสื่อการเรียนการ สอนในการจัดกิจกรรมจริยธรรม และควรมีการประเมิน ตดิตาม รายงานผลการจัดกิจกรรม

โพสต์โดย changnoi : [9 ก.พ. 2561 เวลา 12:45 น.]
อ่าน [2469] ไอพี : 223.205.249.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 57,117 ครั้ง
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ

เปิดอ่าน 13,341 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

เปิดอ่าน 11,309 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 20,693 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 20,421 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 42,594 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 14,656 ครั้ง
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน

เปิดอ่าน 4,723 ครั้ง
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 24,884 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 17,815 ครั้ง
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 16,129 ครั้ง
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard

เปิดอ่าน 2,573 ครั้ง
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต

เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 18,768 ครั้ง
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

เปิดอ่าน 19,193 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,759 ครั้ง
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน

เปิดอ่าน 11,252 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 12,699 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เปิดอ่าน 24,957 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 34,608 ครั้ง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ