ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์รา

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) เป็นสถานศึกษาในระบบปกติ ที่นำหลักพุทธธรรม หรือองค์ความรู้ที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การนำหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านบริบทหรือสภาวะ โดยประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการ อีกทั้งประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การมีส่วนร่วม ขั้นตอนการดำเนินงาน การนิเทศติดตามกำกับ และการประเมินผลในกระบวนการ สุดท้ายประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ ความพึงพอใจของนักเรียน การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้ประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ๗ คน (ไม่นับผู้แทนครูและผู้บริหาร) คณะครู ๖ คน ผู้บริหาร ๑ คน และนักเรียน ๑๐๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ โดยใช้ตัวชี้วัดการประเมินแบบ CIPP MODEL มีจำนวน ๑ ฉบับ จำนวน ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหาร จำนวน ๕๒ ข้อ และตอนที่ ๒ สำหรับนักเรียน จำนวน ๒๓ ข้อ รวมทั้งสิ้น ๗๕ ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการประเมินโครงการ ดังนี้ แบบวิเคราะห์เอกสารประเมินบริบท และใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้กำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการจำเป็น ซึ่งกำหนดหลักการและเหตุผลของวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน (นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ) โรงเรียนได้นำหลักไตรสิกขาเป็นฐานในการกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามโครงการทำให้รู้สึกสงบร่มเย็น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโครงการเป็นรูปแบบของพุทธศาสนาอย่างชัดเจน และ โรงเรียนได้เสริมความรู้ความเข้าใจหลักการและเหตุผลรวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของโครงการให้แก่คณะครู อีกทั้งเป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี ถัดมาการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือทรัพยากร (Input Evaluation) ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร ได้แก่ ความพร้อมและความเหมาะสมด้านบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการ พบว่า พบว่าจำนวนบุคลากรในการดำเนินงานโครงการมีอย่างเพียงพอ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน ลำดับถัดมาผลการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร ได้แก่ การวางแผน การมีส่วนร่วม ขั้นตอนการดำเนินงาน การนิเทศติดตามกำกับ และการประเมินผลในกระบวนการ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามแผนที่วางไว้ โรงเรียนได้ประสานงานกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอกทั้งก่อนและเริ่มดำเนินการโครงการ คณะกรรมการได้มีการวางแผนหรือเตรียมการก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ และ คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดเตรียมสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ดำเนินโครงการ ในส่วนการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของนักเรียน ได้แก่ การวางแผน การมีส่วนร่วม ขั้นตอนการดำเนินงาน การนิเทศติดตามกำกับ และการประเมินผลในกระบวนการ พบว่า นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดการประเมินผลโครงการ โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนได้รับทราบ นักเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์และการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุดท้ายการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่า โครงการทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง โครงการได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนให้แก่นักเรียน โครงการได้ช่วยเสริมความสามัคคีให้แก่นักเรียนและครู โครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากขึ้น และโครงการทำให้มีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม โดยส่วนการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต(Product Evaluation) ของนักเรียนได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียน และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน พบว่า นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้ทำให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ นักเรียนสามารถนำข้อคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โครงการทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และโครงการมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ข้อคิดจากการนำหลักธรรมในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีศีลธรรม (ศีล ๕) และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ การเรียนรู้มีการพัฒนาและสามารถนำหลักไตรสิกขาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

โพสต์โดย แต๋ว : [11 ก.พ. 2561 เวลา 05:55 น.]
อ่าน [2564] ไอพี : 125.25.124.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 54,544 ครั้ง
โลกนี้มีกี่ภาษา
โลกนี้มีกี่ภาษา

เปิดอ่าน 17,004 ครั้ง
ดีปลี
ดีปลี

เปิดอ่าน 35,567 ครั้ง
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ

เปิดอ่าน 175,071 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 27,631 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 20,228 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 15,432 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง

เปิดอ่าน 20,908 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 61,523 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )

เปิดอ่าน 13,452 ครั้ง
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น

เปิดอ่าน 15,567 ครั้ง
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ

เปิดอ่าน 12,310 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 13,719 ครั้ง
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร

เปิดอ่าน 27,576 ครั้ง
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....

เปิดอ่าน 3,332 ครั้ง
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้
กรมอนามัยแนะนำเด็กไทย ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูงได้

เปิดอ่าน 15,011 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 13,093 ครั้ง
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
เปิดอ่าน 64,514 ครั้ง
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)
เปิดอ่าน 80,479 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
เปิดอ่าน 32,621 ครั้ง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ