ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารศุูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำ

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2556-2558

วริศรา คำนึงธรรม*

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2556 – 2558 (2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และ เจตคติต่อการคิดเป็นในกรอบความพอเพียง ก่อนและหลังจัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์ ก่อนและหลังใช้คู่มือการบริหารศูนย์ หลักสูตรบูรณาการการคิดเป็นในกรอบความพอเพียง และคู่มือการใช้หลักสูตร (3) เพื่อศึกษาผลการติดตามการนำความรู้ และทักษะการคิดเป็นในกรอบความพอเพียง ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ หลังจัดโครงการฯ (4) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา ในการบริหารศูนย์หลังจัดโครงการฯ (5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากร ผู้ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน และภูมิปัญญา และประชาชนผู้รับบริการ ต่อคุณภาพการบริหารศูนย์ หลังจัดโครงการฯ (6) เพื่อศึกษาผลการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา และประชาชนผู้รับบริการหลังจัดโครงการฯ แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จำนวน 3 รอบ และแบบแผนการทดลอง ใช้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2, ข้อ 3,ข้อ 4, ข้อ 5, และ ข้อ 6, กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรทั้งหมด แยกเป็นประชาชนผู้รับบริการจาก 6 ตำบลในพื้นที่อำเภอบางซ้าย ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปีละ จำนวน 180 คน ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา จำนวน 55 คน และครูและบุคลากร 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ (1) เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการบริหาร ได้แก่ โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์ หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร และคู่มือการบริหารศูนย์ (2) เครื่องมือศึกษาคุณภาพการบริหารศูนย์ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ แบบวัดทักษะ แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามและแบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ แบบสอบถามการมีส่วนร่วม แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหาร และแบบสะท้อนผล ผู้ให้ข้อมูลมี 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลความรู้ ทักษะ และเจตคติก่อนและหลังจัดโครงการฯ ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการ (2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการนำความรู้ และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการ

*ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และครูและบุคลากร (3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมบริหารศูนย์ ได้แก่ ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา (4) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารศูนย์ ได้แก่ ครูและบุคคลากร ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา และประชาชนผู้รับบริการ (5) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ ได้แก่ ครูและบุคลากร ตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน ภูมิปัญญา และตัวแทนประชาชนผู้รับบริการ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (SPSS) การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิตของกลุ่มประชากร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2556-2558 ตั้งอยู่ที่บ้านโคกห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางซ้าย ขับเคลื่อนผ่านโครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คู่มือการบริหารศูนย์ หลักสูตรบูรณาการการคิดเป็นในกรอบความพอเพียง และคู่มือการใช้หลักสูตร ผลการพัฒนาช่วยให้การบริหารมีคุณภาพดีขึ้น วัดได้จากความรู้ ทักษะ เจตคติต่อการคิดเป็นในกรอบความพอเพียง และการนำความรู้และทักษะการคิดเป็นในกรอบความพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพ ของประชาชนผู้รับบริการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา และความคิดเห็นของครูและบุคลากร ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา และประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารวิชาการตามบริบทที่เกี่ยวข้องของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลปรากฏดังนี้ (1) การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และเจตคติ ต่อการคิดเป็นในกรอบความพอเพียง ก่อนและหลังจัดโครงการ พบว่า หลังจัดโครงการด้านความรู้ของทุกตำบล ทุกปีงบประมาณ มีค่าตัวกลางเลขคณิตอยู่ในระดับดี สูงกว่าก่อนจัดโครงการฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) หลังจัดโครงการฯ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการนำความรู้และทักษะการคิดเป็นในกรอบความพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก และนำความรู้และทักษะการคิดเป็นในกรอบความพอเพียงไปใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ (3) ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญามีส่วนร่วมบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจเพียง อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดี สำหรับครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากและประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารศูนย์อยู่ในระดับดี

ผลการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและภูมิปัญญา และประชาชนผู้รับบริการ ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านการบริหารบุคคล ด้วยการจัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ นิเทศติดตามและประเมินผล

2. ด้านการบริหารงบประมาณ ด้วยการจัดทำแผนงาน/โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

3. ด้านการบริหารทั่วไป ด้วยการกำหนดภารกิจในการประสานงาน การอำนวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต ไลน์ Facebook กศน.ตำบล ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

4. ด้านการบริหารวิชาการ ด้วยการจัดทำหลักสูตรบูรณาการการคิดเป็นในกรอบความพอเพียง คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการบริหารศูนย์ ปฏิทินการจัดกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกห้วย ฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน แผ่นพับ ใบงาน ใบความรู้ และจัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่าน วารสาร นิตยสารเพื่อสุขภาพ อาชีพ และการพักผ่อนเพิ่มเติม

โพสต์โดย รัก : [17 ก.พ. 2561 เวลา 05:43 น.]
อ่าน [1773] ไอพี : 49.48.241.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ