ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

ผู้วิจัย : นางพรทิพย์ เวชกามา

ปีที่วิจัย : 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 328 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

ผลการศึกษาพบว่า

1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ที่สร้างขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเเห็นว่า มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ โดยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการบริหารแบบบูรณาการ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ องค์ประกอบที่ 3 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วม และองค์ประกอบที่ 4 กระบวนการบริหารแบบบูรณาการ

2. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง พบว่า

2.1 ด้านวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์ วางแผนงานด้านวิชาการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

2.2 ด้านกิจการนักเรียน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.3 ด้านธุรการการเงินและพัสดุ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลนครระยองและจากการที่ผู้ปกครอง ชุมชนสนับสนุนมา มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 แผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และพัฒนาสถานศึกษา

2.4 ด้านบุคลากร ครูมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามใบประกอบวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีการปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์ตรงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย บทบาทสมมุติ การศึกษานอกห้องเรียน นอกสถานที่ การทำโครงงาน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

2.5 ด้านอาคารสถานที่ มีการจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียน ตรวจสอบปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่ มีความแข็งแรงปลอดภัย ตรวจตราสายไฟ เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัย จัดปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน

2.6 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) แก่ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ

2.7 ด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารขององค์กรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เป็นระบบชัดเจน

3. ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง พบว่า ในภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EISP) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เล็ก : [19 ก.พ. 2561 เวลา 08:09 น.]
อ่าน [1906] ไอพี : 119.42.121.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ