ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เข

ชื่อเรื่อง: รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านเป้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ผู้ประเมิน : นายมานพ มาสุข

ปีที่ประเมิน : 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน บ้านเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในรูปแบบจำลองซิปป์(CIPP Model) และเพื่อศึกษาแบบปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสูงที่สุดของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง

กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในครั้งนี้ได้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 7 คน พนักงานราชการจำนวน 1 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 7 คน(ไม่นับรวมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจำนวน 2 คน ผู้ปกครองจำนวน 50 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 50 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 120 คน

2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการหาแบบปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสูงที่สุดของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านหลวงและเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 2 คน 2) ครูอนามัยโรงเรียนโรงเรียนละ 1 คน 3) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 2 คน 4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 2 คน 5) ประธานนักเรียนจำนวน 2 คน 6) ตัวแทนผู้ปกครองจำนวน 2 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สำหรับ ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ตอบ ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ตอบ ทั้งสองฉบับเป็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) กำหนดคำตอบข้อความ 5 ระดับซึ่งมีความเชื่อมั่น(Reliability) เท่ากับ 0.94 และ 0.98 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านบริบท(Context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 1 รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความชัดเจนในการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรรู้วิธีการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ รองลงมาคือโรงเรียนมีสถานที่ประกอบการและรับประทานอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การมอบหมายงานมีความเหมาะสม

3. ด้านกระบวนการ(Process) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประชุมวางแผนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต(Process) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วย รองลงมาคือ การเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ โรคต่างๆ ที่มีตามฤดูอย่างทันท่วงทีและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การขาดเรียนของนักเรียนจากการเจ็บป่วยมีน้อยลง

5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาและผู้ปกครองที่มีต่อการบริการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือการฝึกให้เด็กรู้จักการแปรงฟันอย่างถูกวิธีหลังอาหาร รองลงมา คือการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การล้างมือให้สะอาดก่อนหลังรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายแก่นักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการให้ความรู้ในเรื่องการกินอาหารที่สุกใหม่ๆ สะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด

6. การศึกษาแบบปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสูงที่สุดของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง พบว่า ปัจจัยส่งเสริมต่อการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ ภาวะผู้นำและความกระตือรือร้นของผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการและการทำงานเป็นทีมของผู้รับผิดชอบโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน การสนับสนุนและให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จและนำมาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย นพ : [28 ก.พ. 2561 เวลา 08:41 น.]
อ่าน [2280] ไอพี : 118.172.107.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,712 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม

เปิดอ่าน 17,048 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 17,173 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 18,358 ครั้ง
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 26,249 ครั้ง
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้

เปิดอ่าน 14,296 ครั้ง
สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ
สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ

เปิดอ่าน 24,203 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ

เปิดอ่าน 36,716 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 25,440 ครั้ง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง

เปิดอ่าน 70,742 ครั้ง
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์

เปิดอ่าน 11,880 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 46,249 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 13,089 ครั้ง
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

เปิดอ่าน 12,797 ครั้ง
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้

เปิดอ่าน 132,034 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 13,716 ครั้ง
ข้าวหางหรือข้าวนก
ข้าวหางหรือข้าวนก
เปิดอ่าน 18,611 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต
เปิดอ่าน 25,751 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
เปิดอ่าน 3,353 ครั้ง
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
เปิดอ่าน 30,265 ครั้ง
ผักบำรุงสมอง
ผักบำรุงสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ