ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้

การศึกษาเรื่อง การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ โรงเรียนบ้านแม่กองคา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านแม่กองคา ปีการศึกษา 2559 จำนวนประชากร 118 คน ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สภาพการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ โดยการสังเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและนำเสนอผลการศึกษา ในรูปแบบการบรรยาย จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน 1 ฉบับ และแบบตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จำนวน 1 ฉบับ

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. สภาพการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ โรงเรียนบ้านแม่กองคา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนและผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (สมศ.) รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2557 พบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษากำหนด มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วนและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และ ในปีการศึกษา 2559 จึงได้ทำการศึกษาผลดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามปัจจัยสู่ความสำเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 5 6 ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า มีองค์ประกอบย่อย คือ ด้านการระดมทรัพยากร ด้านเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ด้านเครือข่ายด้านเทคนิค ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการนิเทศ ติดตามและการประเมินผล ด้านการสนับสนุนจากองค์กรอื่น ด้านการมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา สำหรับกระบวนการ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน และผลลัพธ์ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ โรงเรียนบ้านแม่กองคา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นภาพรวม พบว่า

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ กระบวนการ (Process) อยู่ในระดับมาก คือ ผลลัพธ์ (Output) และปัจจัยนำเข้า (Input) ตามลำดับ และจากผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2559 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามลำดับ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษาตามลำดับ และมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยกระบวนการบริหารเชิงระบบ โรงเรียน

บ้านแม่กองคา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการรับสัญญาณจากสำนักงานเขตพื้นที่ให้อย่างเหมาะสม มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดให้มีการประชุม อบรมให้ความรู้ และติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งเครือข่ายด้านเทคนิคในการดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดจนติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณต่างๆได้ ประสานหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเข้ามามีบทบาทหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการระดมทรัพยากรสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือต้นสังกัดและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน

2. กระบวนการ (Process) ควรได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ จัดสรรระบบไฟฟ้าพลังงานสำรอง ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักไม่ได้หรือไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโรงเรียนต้นทางและบริบทของโรงเรียน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดหางบประมาณจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอนตามคู่มือครูพระราชทานกำหนด ส่งเสริมการจัดห้องเรียนและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน

3. ผลลัพธ์ (Output) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และความรับผิดชอบตนเองและชั้นเรียน ให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีบทบาทหรือส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้น และช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

โพสต์โดย จักร : [4 มี.ค. 2561 เวลา 14:31 น.]
อ่าน [2379] ไอพี : 118.174.122.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,634 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 10,222 ครั้ง
ส่งท้ายปีเก่า 2553
ส่งท้ายปีเก่า 2553

เปิดอ่าน 8,210 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 9,562 ครั้ง
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี

เปิดอ่าน 19,521 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2

เปิดอ่าน 15,739 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 92,636 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 16,759 ครั้ง
How To Learn English
How To Learn English

เปิดอ่าน 56,153 ครั้ง
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)

เปิดอ่าน 20,889 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 9,837 ครั้ง
ถ้อยคำกินใจ..จากแม่ผู้เป็นแม่ค้า ส่งเสียลูกเรียนมหาวิทยาลัย
ถ้อยคำกินใจ..จากแม่ผู้เป็นแม่ค้า ส่งเสียลูกเรียนมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 13,376 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 9,544 ครั้ง
เด็กชายใช้เงินหมดทุกสัปดาห์ พ่อสงสัยแอบตามสืบ แต่กลับพบสิ่งไม่คาดคิด
เด็กชายใช้เงินหมดทุกสัปดาห์ พ่อสงสัยแอบตามสืบ แต่กลับพบสิ่งไม่คาดคิด

เปิดอ่าน 26,517 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 8,780 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน

เปิดอ่าน 15,027 ครั้ง
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
เปิดอ่าน 8,073 ครั้ง
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร
เปิดอ่าน 25,654 ครั้ง
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
เปิดอ่าน 8,856 ครั้ง
สร้างความสุขในการทำงาน
สร้างความสุขในการทำงาน
เปิดอ่าน 13,891 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ