ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู

สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้วิจัย นายวีระวัฒน์ แดงบุดดา

โรงเรียน เทศบาล ๑ หนองบัวลำภู กองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านผลผลิตของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ (2) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ครู จำนวน 11 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 41 คน ผู้ปกครอง จำนวน 41 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโดยแต่ละฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 59 ข้อ และ 10 ข้อ ตามลำดับ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.88 ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงหาค่าความถี่ สถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์แบบสอบถาม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยภาพรวมดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.09 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบโดยเรียงตามลำดับ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความพร้อมและทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20, 3.12, 3.07 และ 3.00 ตามลำดับ

1.2 ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินโครงการ และช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24 และ 3.10 ตามลำดับ

1.3 ด้านผลผลิตของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย พร้อมที่ปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลา นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และนักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43, 3.37 และ 3.35 ตามลำดับ

2. ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างการดำเนินการ และด้านผลผลิตของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

โพสต์โดย กอล์ฟ : [7 มี.ค. 2561 เวลา 11:08 น.]
อ่าน [1930] ไอพี : 1.1.146.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ