ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษ

ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่พนักงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 280 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) คือ ใช้ตารางเลขสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)

ผลการวิจัยพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.6 เพศชาย ร้อยละ 30.4 มีอายุ 41–50 ปี ร้อยละ 36.1 รองลงมา ได้แก่ อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 34.6 และ อายุ 51–60 ปี ร้อยละ 23.6 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 54.6 รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 24.6 และมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 17.9 ตำแหน่งผู้ปกครองนักเรียนมากที่สุด ร้อยละ 75.7 รองลงมา ได้แก่ ครู ร้อยละ 14.6 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 5.0 ตามลำดับ

2. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรณีการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87, S.D = 0.637) ทั้งนี้มีความคิดเห็นในประเด็น ผู้อำนวยการสถานศึกษามีหน้าที่กำกับดูแลบุคลากรและดำเนินงานภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด และประเด็นโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนโดยคัดเลือกจากชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คนโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และประเด็นโรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาสื่อ นวัตกรรมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้เรียนในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา รวมทั้งการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมาช่วยในการเรียนการสอน ทั้งสามประเด็นดังกล่าวมีความคิดเห็นมากกว่าประเด็นอื่น อยู่ในระดับมาก (= 4.15, S.D = 0.450, 0.450, 0.684)

3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนด้านการบริหารด้วยระบบคุณภาพโดยรวมในระดับมาก (= 3.83, S.D = 0.740)ทั้งนี้มีความคิดเห็นในประเด็นโรงเรียนจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมหลักการจัดการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาอย่างแท้จริงมากกว่าประเด็นอื่น อยู่ในระดับมาก(= 4.03, S.D = 0.745)

4. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนด้านการบริหารงบประมาณโดยรวมในระดับมาก ( = 4.03, S.D = 0.662) ทั้งนี้มีความคิดเห็นในประเด็นมีสภาพคล่องในการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนมากกว่าประเด็นอื่น อยู่ในระดับมาก( = 4.26, S.D = 0.554)

5. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยรวมในระดับมาก (= 3.75, S.D = 0.786) ทั้งนี้มีความคิดเห็นในประเด็นผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดีมากกว่าประเด็นอื่น อยู่ในระดับมาก(= 4.12, S.D = 0.650)

6. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมในระดับมาก(=3.82, S.D = 0.716) ทั้งนี้มีความคิดเห็นในประเด็นผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรด้านสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับนำมา ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนมากกว่าประเด็นอื่น อยู่ในระดับมาก( = 3.99, S.D = 0.616)

7. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนด้านบุคลากรโดยรวมในระดับมาก ( = 4.12, S.D = 0.586) ทั้งนี้มีความคิดเห็นในประเด็นมีจำนวนครูครบทุกห้องและเพียงพอต่อการดูแลผู้เรียนมากกว่าประเด็นอื่น อยู่ในระดับมาก(= 4.24, S.D = 0.539)

8. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมในระดับมาก( = 4.22, S.D = 0.539) ทั้งนี้มีความคิดเห็นในประเด็นจัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนมากกว่าประเด็นอื่น อยู่ในระดับมาก(= 4.31, S.D = 0.534)

โพสต์โดย นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า : [17 มี.ค. 2561 เวลา 21:26 น.]
อ่าน [2138] ไอพี : 134.236.2.76
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 278,087 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

เปิดอ่าน 31,109 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ

เปิดอ่าน 9,611 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 30,714 ครั้ง
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท

เปิดอ่าน 11,197 ครั้ง
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ

เปิดอ่าน 34,268 ครั้ง
โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 12,236 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

เปิดอ่าน 18,227 ครั้ง
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน

เปิดอ่าน 1,997 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ

เปิดอ่าน 19,194 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 10,763 ครั้ง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี

เปิดอ่าน 30,166 ครั้ง
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ

เปิดอ่าน 13,199 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 31,881 ครั้ง
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า

เปิดอ่าน 61,561 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,248 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 8,601 ครั้ง
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้

เปิดอ่าน 10,591 ครั้ง
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม

เปิดอ่าน 25,773 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 13,120 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ