ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

ผู้รายงาน นายไพรัช ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประเภท รายงานผลการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินงานโครงการ (Process) และผลผลิตของโครงการ (Outcome) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CPO’s Evaluation Model กลุ่มตัวอย่างจำนวน 280 คน ซึ่งได้จากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การกำหนดขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% ของ Krejcie & Morgan และใช้วิธีการการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็นคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 6 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ จำนวน 48 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 43 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ ร้อยละ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน บ้านเนินสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการโดยภาพรวมทั้งหมด ดังนี้

1.1 การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบได้ ดังนี้

1.1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนขาดแคลนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนครูที่มีความถนัดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ครูทุกคนในโรงเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการนี้มีขอบเขตเวลาแน่นอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.1.4 ความพร้อมและทรัพยากร พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ อาคารสถานที่ ที่ใช้ใน การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการมีเพียงพอต่อการดำเนินงาน

1.2 การประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินงานโครงการ พบว่า

ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการที่เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณชน

1.3 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนได้รับ การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการเข้าร่วมโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้า

2. ผลการประเมินด้านผลผลิตสำหรับนักเรียน

ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและวิทยากรภายนอกสม่ำเสมอ และนักเรียนเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.1 การประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินงานโครงการ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมกับโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ท่านส่งเสริมให้บุตรหลานรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน

3.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์มาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุตรหลานของท่านรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ บุตรหลานของท่านมีความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายมากขึ้น และบุตรหลานของท่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น

นอกจากนี้จากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน โรงเรียนและชุมชน ดังนี้

ผลที่เกิดกับนักเรียน

จากการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน บ้านเนินสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก ตลอดจนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ผลที่เกิดกับโรงเรียน

โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาจากการประกันคุณภาพภายในและ การประกันคุณภาพภายนอก มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากรได้รับ การพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียน การสอน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับปรุงและหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผลที่เกิดกับชุมชน

ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางให้ผู้ปกครอง ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมภายในครอบครัว ชุมชน เพื่อพัฒนาคนในครอบครัว ชุมชนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษามีความมั่นใจว่าโรงเรียนจะพัฒนามากขึ้นหลังจากการดำเนินโครงการ และนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น สร้างโอกาสในการแข่งขันเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความยั่งยืนตลอดไป

คำสำคัญ : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โพสต์โดย Pairach Yodying : [21 มี.ค. 2561 เวลา 08:46 น.]
อ่าน [2027] ไอพี : 118.174.75.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ