ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนบ้านท่าโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในโรงเรียนบ้านท่าโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560

ปีที่ดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านท่าโรง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ใช้รูปแบบการประเมิน

แบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นแนวทางในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียน จำนวน 52 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 52 คน ซึ่งได้มากจากการเปิดตาราง

เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)

ชนิด 5 ระดับ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นจากรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S = .16) เมื่อพิจารณา

รายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า

1.1 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S = .41) พิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า รายการประเมิน

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

อยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S = .68) การประสานงานในด้านต่างๆ ทำให้เกิดความร่วมมือ

ในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S = .63) ความต้องการจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S = .69) และ วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S = .69)

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S = .30) พิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

3 อันดับแรกคือ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ คู่มือประกอบการดำเนินโครงการ เอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S = .60) ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.39,

S = .62) และ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของนักเรียนได้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S = .66)

1.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S = .28) พิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีการปฏิบัติงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำความรู้จักนักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข

และมีการส่งต่อนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S = .57) มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S = .61) และ

การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( = 4.41,

S = .60)

1.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 . S = .31) พิจารณาเป็นรายการแล้ว พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3

อันดับแรก คือ ผลลัพธ์ของโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( = 4.55 . S = .55) ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

อยู่ในระดับมาก ( = 4.47 . S = .62) และ ความพึงพอใจต่อโครงการของบุคลากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ( = 4.44 . S = .61)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S = .36) พิจารณารายการแล้วพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ

มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือเหมาะสมกับปัญหาและสาเหตุ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S = .60) มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S = .60) และ นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S = .57)

โพสต์โดย ปุ้ม : [7 เม.ย. 2561 เวลา 13:29 น.]
อ่าน [2315] ไอพี : 49.230.206.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,922 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย

เปิดอ่าน 13,722 ครั้ง
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 20,728 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 852 ครั้ง
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse

เปิดอ่าน 38,150 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน

เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม อีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม อีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 60,362 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 10,350 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"

เปิดอ่าน 13,449 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน

เปิดอ่าน 13,571 ครั้ง
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 7,709 ครั้ง
Smart Thailand
Smart Thailand

เปิดอ่าน 4,463 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 32,215 ครั้ง
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เปิดอ่าน 18,326 ครั้ง
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ทําอาหาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,806 ครั้ง
จะให้ลูกเก่งเลข ต้องออกกำลัง
จะให้ลูกเก่งเลข ต้องออกกำลัง

เปิดอ่าน 7,743 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 9,592 ครั้ง
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ

เปิดอ่าน 8,026 ครั้ง
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21

เปิดอ่าน 13,341 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ