ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียน

ชื่อผลงาน :    รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ

โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน :      นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

ปีที่รายงาน :   ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการดำเนินงานแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนัก์เรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560  2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการติด 0, ร , มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 3) จำนวนการติด 0,ร,มส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขันพื้นฐาน ต่อการดำเนิน โครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 313 คน ครูผู้สอน จำนวน 73 คน ผู้ปกครอง จำนวน 313 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบบันทึกผลการ ประเมินการติด 0,ร,มส ของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่า ความเชื่อมั่นระหว่าง 0.890-0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก (x=4.16, D. = .62) และ ( x=4.43, S.D. = .57) ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยาปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x= 4.04, S.D. = .64) ไค้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยาปีการศึกษา 2560 ตามความ คิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดอยู่ในระดับมาก (x =4.30, S.D. = .48) (  x= 4.25, S.D. = .52) และ ( x = 4.18, S.D. = .06) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินการแก้ปัญหาการติด 0,ร, มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตาม ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x =4.36, S.D. = .44) ( x= 4.38, S.D. = .39) และ ( x= 4.21, S.D. = .56) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการ แก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ทังสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x=4.28, S.D. = .51) ( x= 4.50, S.D. = .40) และ ( x= 4.08, S.D. = .58) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกรายการที่ประเมิน

4.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินการติด 0,ร,มส รายวิชาตามระเบียบการวัดผลประเมินผล ระดับสถานศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวมปีการศึกษา 2560 จำนวนการติด 0,ร,มส ร้อยละ17.38 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ38.34 ลดลงร้อยละ 96 ไค้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.13 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71 เพิ่มขึ้น 11.42 ไค้คะแนนเฉลี่ย5 ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ต่ำว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2559 ทั้ง 2 ระดับชั้น ได้คะแนนเฉลี่ย 0 ไม่ผ่านประเด็นการ ประเมิน สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้คะแนน รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ การแก้ปัญหา การติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x=4.28, S.D. = .49) (x = 4.12, S.D. = .60) (x  = 4.09, S.D. = .60) และ (x  = 4.49, S.D. = .51) ตามลำดับ ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่าน เกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสดูลวิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP-Model) ทัง 4 ด้าน คะแนนรวม 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 95 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนด เป็นแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ควรนำขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีปัญหา การติด 0,ร,มส ของนักเรียน และมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ใน การแก้ปัญหา การติด 0,ร,มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่อย่าง กว้างขวาง

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติด 0 ,ร , มส ของนักเรียนโดย ใช้เทคนิคและรูปแบบอื่นๆ

ควรศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการติด 0 ,ร , มส ของนักเรียน

ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

โพสต์โดย ธรรมศักดิ์ : [10 เม.ย. 2561 เวลา 12:30 น.]
อ่าน [2576] ไอพี : 202.143.174.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,244 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

เปิดอ่าน 8,355 ครั้ง
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่

เปิดอ่าน 11,527 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 10,941 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 14,403 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 19,463 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 40,862 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)

เปิดอ่าน 29,572 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประชากรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะอะไรบ้าง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประชากรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 314,847 ครั้ง
ความสำคัญของภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทย

เปิดอ่าน 9,864 ครั้ง
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด

เปิดอ่าน 17,093 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 12,204 ครั้ง
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล

เปิดอ่าน 25,307 ครั้ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ

เปิดอ่าน 21,149 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 11,536 ครั้ง
กล้วยป่า
กล้วยป่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,183 ครั้ง
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 37,230 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 11,323 ครั้ง
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ

เปิดอ่าน 22,219 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 13,521 ครั้ง
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ