ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ผู้รายงาน : นางวลัยพรรณ ใจคำ

ปีการศึกษา : 2560

การรายงาน เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และความพึงพอใจต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้ และพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการใน 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและการออม ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตน้ำยาบ้วนปาก การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ การออมทรัพย์ ออมความดี และฐานการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย การทำปลาส้ม การทำขนม การปลูกพืชสมุนไพร และการทำแคบหมูโดยมีวัตถุประสงค์ด้านผลผลิต (Output) คือ 1) เพื่อให้โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย 2) เพื่อให้นักเรียนบ้านสันเวียงใหม่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง 3) เพื่อให้โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และวัตถุประสงค์ด้านผลลัพธ์ (Outcome) คือ 1) โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย 2) นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน และ 3) ครูและนักเรียนบ้านสันเวียงใหม่ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใช้ชีวิตประจำวันได้ มีเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่จัดทำฐานการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนสามารถเรียนตามฐานที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมินได้ และมีตัวชี้วัดความสำเร็จ ได้แก่ 1) ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 2) โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย และ 3) ครูและนักเรียนบ้านสันเวียงใหม่ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมในโครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่า 1) โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย ซึ่งบรรลุตามจุดประสงค์ของโครงการ และ 2) นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน พบว่า บรรลุตามจุดประสงค์ของโครงการ สำหรับปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีน้อย แนวทางแก้ไข คือ ขอสนับสนุนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหาด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย พบว่า ได้รับจัดสรรน้อยเกินไป แนวทางแก้ไข คือ ขอการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ประมงอำเภอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ จุดเด่นของโครงการ คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย คณะครูให้ความร่วมมือ ดูแลแต่ละกิจกรรม จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม/โครงการ คือ ควร เพิ่มงบประมาณในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ คือ ครูควรสร้างความตระหนักต่อผู้เรียนถึงผลที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน และครูควรเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริงได้คิดและแก้ปัญหาจริงๆ

2. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลผลิต ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า

ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ และผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ด้านการร่วมกันวางแผน (Planning) คือ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ และการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการมีความชัดเจน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing คือ ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ ประชุม ชี้แจงให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้ผู้ปกครองได้ทราบ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้านการร่วมกันตรวจสอบ (Checking) คือ มีการวัดและประเมินผลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายน้อยเพียงใด และครูผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นเรียนสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และด้านการร่วมกันปรับปรุง (Action) คือ นำผลการผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการมาปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และนำผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการมาเป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนต่อไป มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด และโรงเรียนมีฐานความรู้สำหรับการจัดกิจกรรมของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

ด้านความพึงพอใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้เพื่อเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

โพสต์โดย nitha : [18 เม.ย. 2561 เวลา 16:58 น.]
อ่าน [2011] ไอพี : 171.4.236.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,713 ครั้ง
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้

เปิดอ่าน 15,859 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี

เปิดอ่าน 11,443 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 4,302 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด

เปิดอ่าน 17,412 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 27,435 ครั้ง
กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี
กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี

เปิดอ่าน 10,903 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต

เปิดอ่าน 123,225 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

เปิดอ่าน 64,417 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 20,902 ครั้ง
สรรพากร เผย รายการลดหย่อนภาษี ปี 2559 "ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ"
สรรพากร เผย รายการลดหย่อนภาษี ปี 2559 "ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ"

เปิดอ่าน 11,232 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 8,515 ครั้ง
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้

เปิดอ่าน 9,558 ครั้ง
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)

เปิดอ่าน 36,501 ครั้ง
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

เปิดอ่าน 8,472 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,121 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 17,576 ครั้ง
เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ

เปิดอ่าน 20,816 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 11,795 ครั้ง
คลิปฮา อ.เนลสันคัมแบ๊ก เต้นเพลงไทยครั้งแรก เต้นเพลงอะไร ชมเลย
คลิปฮา อ.เนลสันคัมแบ๊ก เต้นเพลงไทยครั้งแรก เต้นเพลงอะไร ชมเลย

เปิดอ่าน 12,084 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ